Privatisering og arbeidsmiljøet

Tekst: Morten Dahl (2001)

Fafo: Bedre arbeidsmiljø ved privatisering

Økt arbeidsmengde, mer variert arbeidsinnhold og ansvar og blandede følelser om trivselsforholdene. Dette er noen av hovedkonklusjonene i en Fafo-rapport om konkurranseutsetting og nye organisasjonsformer i norske kommuner.

Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) laget en rapport om sentrale problemstillinger knyttet til privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor.

Ett av hovedkapitlene i rapporten omhandler arbeidsmiljøspørsmål, og det går tydelig fram at de innen pleie og omsorg ikke bare har fått økt trivsel og bedre arbeidsmiljø, men at de også har fått mer å gjøre samtidig som arbeidsinnholdet er blitt mer variert og at de har fått mer ansvar. Men dette gjelder stort sett bare for dem som jobber innen denne sektoren. Andre, for eksempel de som jobber i merkantil bransje og transport, melder om mindre ansvar og mindre varierte arbeidsoppgaver.

 

Bedre for pleie og omsorg

Vi finner det samme bildet når det gjelder trivselsfølelsen på jobben. Blant ansatte som har gått over fra kommunal til privat arbeidsgiver er det flest positive innen pleie og omsorg. Det kan se ut til at denne sektoren har bedre arbeidsgiverpolitikk på de fleste områder enn ”gjennomsnittskommunen”, heter det i rapporten.

Det finnes mange usikkerhetsmomenter i de undersøkelser som er foretatt, men Fafo-forskerne har likevel satt opp en forenklet oversikt over områder der private kommer bedre ut enn gjennomsnittskommunen. Dette gjelder for personalledelse, personalutvikling, kompetanseutnytting, godt arbeidsmiljø, system for egenevaluering og forbedringsarbeid og lønn og stillingsstørrelse.

”Arbeidsforholdene er mer avhengig av rammebetingelser og dyktig lederskap enn av selve privatiseringsspørsmålet. Dersom rammebetingelsene er tilstrekkelige, vil vi helle til at private arbeidsgivere er vel så dyktige som de kommunale”, skriver Fafo-forsker Leif Moland.

Personvern og cookies