Pris til Norsk Gjenvinning

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Norsk Gjenvinning AS Region Øst har fått pris for godt HMS-arbeid, evne og vilje til arbeidsmiljøforbedringer og godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten sin, Alna HMS-senter, som står bak prisen.
Begrunnelsen for priser er blant annet at bedriften har satt i verk betydelige tiltak for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet. I deler av virksomheten har det vært store støvproblemer som nå i stor grad er fjernet. Det jobbes planmessig for å skape bedre forhold når det gjelder fysiske og kjemiske forhold. En del av dette arbeidet omfatter systematiske risikovurderinger, for eksempel når det dreier seg om tungt og ensformig arbeid. Arbeidet med sykmeldte er også kommet inn i et godt spor, sykmeldte følges opp langt bedre enn før. Bedriften har jobbet systematisk med helse, miljø og sikkerhet, mener Alna HMS-senter. Det er særlig lagt ned mye tid i å få på plass rutiner og følge disse. Vernerunder gjennomføres regelmessig, det samme gjelder kartlegginger. Avvik følges også godt opp og lukkes stort sett innen rimelig tid. Opplæring innen HMS har fått stor prioritet og gjennomføres regelmessig både for verneombud og ledere. De ansatte trekkes med i HMS-arbeidet, blant annet ved at det er lagt til rette for faste møter for verneombudene. Alna HMS-senter synes det også er positivt at bedriften bruker dem bevisst og ofte tar kontakt for å få hjelp av bedriftshelsetjenestetilbudet ved behov. De deltar aktivt ved en rekke av HMS-aktivitetene som Norsk Gjenvinning trenger bistand for å få gjennomført, slik som risikovurderinger, tilrettelegging av arbeidsplasser, utarbeidelse av HMS-rutiner og opplæring, for å nevne noe. Arbeidsmiljø – nr.3 – 2005
Personvern og cookies