Prioriterer ikke deltidsansatte

Tekst:  Turid Børtnes (2005)
Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle utrede bruk av deltid her i landet delte seg når det gjelder tiltak for å redusere uønsket deltid. Flertallet går i mot at det skal lovfestes fortrinnsrett for deltidsansatte til ledige stillinger. Mindretallet ønsker slik fortrinnsrett under visse betingelser.
Deltidsutvalget, som består av ni personer under ledelse av tidligere trygdedirektør Eva Birkeland er satt sammen av representanter fra partene i arbeidslivet. Det er arbeidstakerorganisasjonenes tre representanter som går inn for at deltidsansatte får rett til å øke sin stillingsandel ved ledige stillinger, mens arbeidsgivernes representanter og resten av utvalget mener at dette ikke vil være noe hensiktsmessig virkemiddel for å redusere undersysselsettingen.

100.000 undersysselsatt
Deltidsutvalgets vurderinger får konsekvenser for utformingen av den nye arbeidslivsloven. Flertallet i lovutvalget utsatte dette spørsmålet nettopp for å vente på deltidsutvalgets innstilling. I utvalgets mandat ligger blant annet at det skal kartlegge omfanget av uønsket deltid. 620.000 personer jobbet deltid i Norge 2. kvartal 2004. Omtrent tre fjerdedeler av dem er kvinner, deltid er særlig utbredt inne helse- og sosialsektoren, varehandel og undervisning. Omkring 100.000 er undersysselsatt, et antall på nivå med den generelle arbeidsledigheten. Definisjonen på undersysselsetting er: Personer med deltidsarbeid som ønsker lengre ukentlig arbeidstid, som har forsøkt å få til dette og som kan begynne med økt arbeidstid i løpet av en måned. Lempes det på denne definisjonen, vil flere personer falle inn under begrepet.

Uenige om lovfestet rett
Mindretallet mener at det skal lovfestes i arbeidsmiljøloven at deltidsansatte skal få rett til å øke stillingsandelen ved ledig stilling i virksomheten så fremt arbeidstakeren er kvalifisert for arbeidsoppgavene. Ved behov skal arbeidsgiver gi nødvendig opplæring. Flertallet vil ikke gi noen slik fortrinnsrett. Det bygger de dels på at det kan gi negative virkninger for virksomhetenes styringsrett og dels at utsatte grupper på arbeidsmarkedet kan bli utestengt fordi arbeidsgiverne kan bli tilbakeholdne med å ansette dem.

Gode erfaringer
Mindretallet viser til erfaringer fra Sverige der undersysselsettingen blant deltidsansatte sank med ca 100.000 fra 1997 til 2003 etter at lovfestet fortrinnsrett ble innført i 1997. De mener også at omfattende undersysselsetting i lys av generasjonsutfordringene og en mulig knapphet på arbeidskraft på lengre sikt, gir en paradoksal situasjon. Dette gir grunnlag for overordnede tiltak som kan bedre arbeidsmarkedets funksjonsevne på området, noe de mener forslaget om lovfestet fortrinnsrett kan være.

Personvern og cookies