Positiv utvikling i norsk arbeidsmiljø

(2008)
Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) publiserer nå de første rapportene basert på analyser fra levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø. – Det er gledelig å se at utviklingen i arbeidsmiljøet er positiv, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Over 90 prosent av de yrkesaktive opplever gode muligheter til å utnytte sine ferdigheter og sin kompetanse i nåværende jobb:

  • Nesten like stor andel opplever sosial støtte fra arbeidskollegaer ved behov,
  • Rundt 80 prosent opplever dessuten at de behandles rettferdig og upartisk av leder,
  • Det er en reduksjon i både kjemiske og fysiske påvirkinger i arbeidslivet de siste årene, bl.a. når det gjelder hudirriterende stoffer, forekomst av forurenset luft, gass og damp og inneklima generelt.

Enklere å forebygge
– Men det er fortsatt utfordringer når det gjelder arbeidshelsen. Det positive er at denne undersøkelsen i større grad enn tidligere setter oss i stand til å identifisere spesielt utsatte yrkesgrupper. Dette gjør at vi har styrket grunnlaget for forebygging i form av målretting av informasjons- og tilsynsvirksomheten sier statsråd Dag Terje Andersen.

Levekårsundersøkelsen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå hvert 3. år, siste gang i 2006/2007. Undersøkelsen om arbeidsmiljø er basert på langt flere intervjuer enn tidligere. Dette gir mer detaljerte opplysninger om forholdene for de ansatte innen ulike yrkesgrupper. Forskjellene mellom kvinner og menns arbeidsmiljø og mellom de ulike aldersgruppene kommer også tydeligere fram enn tidligere. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har finansiert utvidelsen av utvalget.

 

Flest kvinner
Selv om hovedinntrykket av utviklingen er positivt, er forekomsten av egenrapporterte arbeidsrelaterte plager og symptomer like utbredt i 2006 som på begynnelsen av 1990-tallet. I 2006 oppgir over 10 prosent å ha arbeidsrelaterte smerter i nakke, skuldre eller øvre del av rygg. Det er et gjennomgående inntrykk at de som opplever størst belastninger i arbeidslivet også er mest utsatt for arbeidsrelaterte plager. Analysene viser videre at kvinner gjennomgående har høyest forekomst av arbeidsrelaterte plager. Kjønnsforskjellene henger i liten grad sammen med forskjeller i yrke, ettersom kvinner rapporterer flere helseplager enn menn innenfor samme yrkesgruppe.

Personvern og cookies