Plikt til å varsle i staten

Tekst: Turid Børtnes (2008)
I likhet med stadig flere virksomheter og organisasjoner har Fornyings- og administrasjonsdepartementet laget retningslinjer for hvordan varsling skal foregå i statlige virksomheter.
For at varsling skal kunne fungere etter hensikten, er virksomheten avhengig av åpenhet og et godt ytringsklima. Åpenhet og gode kommunikasjonskanaler og -rutiner kan bidra til å unngå at kritikkverdige forhold oppstår, senke terskelen for intern kritikk og avdekke kritikkverdig praksis. Sentralt i retningslinjene er at arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for varsling, samt hvordan en varslingssituasjon skal håndteres. Departementet forutsetter at lokale statlige arbeidsgivere utarbeider egne rutiner for varsling.

Plikt til å varsle
Retningslinjene presiserer at ansatte i statlige virksomheter har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, men de har også plikt til å varsle. Det gjelder feil og mangler som kan føre til fare for liv eller helse og trakassering og mobbing. Det samme gjelder dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg en sykdom som varsleren mener skyldes arbeidsforholdene, og forhold som kan medføre tap eller skade. Verneombudet har en særskilt varslingsplikt, særlig ved fare for ulykke eller helse, skal verneombudet straks melde fra.

Forsvarlig varsling
Varslingen skal være forsvarlig, det vil si at det skal være et forsvarlig grunnlag for kritikken og det skal tas tilbørlig hensyn til arbeidsgivers saklige interesser når det gjelder måten det varsles på. Men uansett har den ansatte rett til å varsle i samsvar med varslingsplikten. Det oppfordres til å varsle internt, til overordnet myndighet eller tilsynsmyndighetene, men fører ikke dette frem, kan allmennheten varsles. Det presiseres likevel at varsleren må vurdere saksforholdet svært nøye på forhånd, offentlig varsling kan påføre virksomheten stor skade. Alle varslingssaker skal tas alvorlig, og den som varsler skal få en tilbakemelding. Hvis arbeidsgiver følger opp varslingen, skal personer det varsles om også få beskjed og mulighet til å komme med sin versjon av saken. Det skal ikke medføre risiko å varsle, gjengjeldelser mot den som varsler er forbudt.

Personvern og cookies