Pleiepersonale må tåle at beboerne røyker

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Svensk pleiepersonale som arbeider i kommunale bofellesskap, må tåle et røykfylt arbeidsmiljø.

Det har Kammarrätten i Sverige fastslått ved dom, melder Du & jobbet.
Røyketvisten gjelder et bofellesskap i Eskiltuna kommune i Sverige. Skal beboerne ha rett til å røyke i sine private leiligheter når pleiepersonalet er tilstede? Arbetsmiljöverket mente de ansatte skulle slippe å bli utsatt for tobakksrøyk når de arbeidet i leilighetene. Verket krevde at arbeidsgiver, Eskiltuna kommune, skulle gjøre noe med saken.
Kammerrätten konstaterer i sin dom at kommunen ikke kan forby beboerne å røyke i sine egne leiligheter. Beboerne er bevilget rett til støtte ifølge socialtjänstlagen og LSS: lagen om stöd och service till funktions-hindrade. Dermed oppstår det en konflikt mellom disse lovene og kravet i arbetsmiljölagen om at tilsatte skal ha en god luftkvalitet på arbeidsplassen.
Kammarrätten uttaler i sin dom at i dette tilfellet veier beboernes behov for hjelp og støtte tyngre. Retten påpeker imidlertid at dette ikke redu-serer kommunens ansvar overfor sine ansatte om å tilrettelegge arbeidsforholdene på best mulig måte. Men Kammar-rätten er av den oppfatning at Eskiltuna kommune allerede har igangsatt tilstrekkelig med tiltak, blant annet ved å bedre ventilasjonen i bofellesskapet. Å skulle kreve ytterligere tiltak, mener retten er urimelig.
Kammarrätten synes heller ikke at Arbetsmiljöverket kan henvise til tobakkslovens regler om røykfrie miljøer. Ifølge retten gjelder ikke røyke-forbudet private leiligheter i bofellesskap

Personvern og cookies