Pilotprosjekt for uføre

Tekst: Paul Norberg (2000)

Spennende pilotprosjekt

Fem fylker kommer Sandman-utvalget i forkjøpet, og starter pilotprosjektet ”Fleksibel jobb” for å få ned veksten av antall uføre nordmenn, sier prosjektleder Jan Greger Olsen i Aetat i Østfold.

Den politiske tautrekking etter at Sandman-utvalgets innstilling ble lagt fram 15. september i år, tyder på at de konkrete tiltakene vil la vente på seg. I mellomtiden er Aetat i Østfold, Oslo/Akershus, Sør-Trøndelag, Hordaland og Troms i gang med egne tiltak. Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet har initiert prosjektene, og det vil være koordineringsgrupper i departementene og i Arbeidsdirektoratet.

Bare i Østfold er det ca. 18.600 personer som får uføretrygd. Det utgjør 11 prosent av den yrkesaktive befolkningen. På landsbasis er det 270.000 på uførepensjon.

– For å få ned antall uføretrygdede er vi nødt til å ta tak i dem som ennå ikke har fått innvilget uføretrygd, og som fortsatt har en såkalt restarbeidsevne. Det er 2.300 østfoldinger som får rehabiliteringsstøtte i dag. Siden 60 prosent av de uføretrygdede har psykiske problemer eller muskel- og smertelidelser, skal prosjektet rettes inn mot disse gruppene. Konkret for Østfold skal vi finne fram til 30 kandidater som skal utplasseres i det vanlige arbeidslivet, med tett oppfølging fra myndighetenes side. Prosessen skal deles i to: På den ene side har vi selve prosjektet hvor metodikken skal studeres, slik at myndighetene skal lære hvordan det er mulig å få flere ut i normalt arbeid. På den annen side har vi selve tiltaket, som går ut på å få utplassert de 30 kandidatene, forteller Jan Greger Olsen.

 

Gir lønnstilskudd

Aetat og trygdevesenet skal i samarbeid finne fram til kandidater som i dag er vurdert som ”…for syke til å arbeide og for friske til å få uføretrygd”. Tiltaksløsningen er å tilby offentlige og private bedrifter en pakkeløsning bestående av: En person med lønnstilskudd på inntil 75 prosent i første halvår og en tett oppfølging fra det offentlige støtteapparatet.

– De som er utplassert skal fungere som vanlige arbeidstakere, med vanlige rettigheter ved blant annet sykdom. Men vi vet av erfaring at en del vil få perioder med større problemer, og da skal støtteapparatet tre inn på meget kort varsel.

Vi er avhengig av tette forbindelser med partene i arbeidslivet, og i Østfold har både NHO og LO signalisert at de gjerne vil fungere i en referansegruppe, sier Olsen.

Formålet med pilotprosjektet er flerdelt. Hovedhensikten er å utvikle metoder og modeller for den offentlige bistand til denne arbeidstakergruppen. Prosjektet skal gå over fem år, og de prosjektansvarlige er forberedt på at noen vil falle fra underveis, og at det må fylles på med nye kandidater. I et samfunnsperspektiv er det viktig å få så mange som mulig med restarbeidsevne til å fungere i arbeidslivet, noe som vil svekke behovet for å importere arbeidskraft i den økonomiske oppgangsperioden Norge nå er inne i.

I de nærmeste månedene skal prosjektet markedsføres, og alt skal være på plass fra 1. januar 2001.

 

Nær 12 millioner

De fem forsøksfylkene i prosjektet ”Fleksibel jobb” vil totalt få tildelt 11.790.000 kroner for år 2001. Fordelingen vil være slik:

 

Fylke                          Gj.sn. antall                Penger

Østfold                          30                             1.768.500,-

Oslo/Akershus             70                              4.126.500,-

Hordaland                     40                             2.358.000,-

Sør-Trøndelag              30                              1.768.500,-

Troms                             30                             1.768.500,-

 


 

Sum                          200                              11.790.000,-


 

I tillegg kommer lønn, sosiale utgifter og reiseutgifter til en prosjektleder i hvert fylke. Totalt vil dette beløpe seg til en årlig kostand på drøyt to millioner kroner.

 

Personvern og cookies