Piloter mot mobbing

Tekst: Grethe Ettung (2007)

Statens vegvesen:
Det var en medarbeiderundersøkelse i Statens vegvesen som dannet opptakten til deltakelsen i Jobbing uten mobbing-prosjektet. – Tilbakemeldinger om opplevd og observert mobbing gjorde at ledelsen ønsket å sette i gang tiltak for å oppnå best mulige arbeidsforhold. Statens vegvesen ligger på landsgjennomsnittet for opplevd mobbing, ca 5 %, men vet for lite om hva som ligger bak disse tallene. Arbeidstilsynet ble kontaktet, og Statens vegvesen som pilot-virksomhet var en realitet, forteller seniorrådgiver Hanne Olafsen. – Vi informerte alle ansatte om pilotprosjektet, både via intranettet og avisa vår «Vegen og vi». Deretter nedsatte vi en prosjektgruppe, sier Olafsen. Statens vegvesen, med sine omlag 4.500 ansatte, er delt opp i fem regioner, hver region har sin representant i prosjektgruppen i tillegg til en representant fra Vegdirektoratet og Hanne Olafsen som koordinator og leder. – De ansatte oppfordres til å ta kontakt med prosjektgruppen for informasjon og veiledning om hvordan de skal gå fram hvis de opplever mobbing eller observerer uakseptable hendelser. Vi er i ferd med å utvikle prosedyrer for konflikthåndtering og for hvordan vi skal kartlegge og behandle ulike former for trakassering/mobbing For tre av våre seks ledergrupper er det kjørt kurs i konflikthåndtering med psykolog og forsker Ståle Einarsen, sier Olafsen. Arbeidstilsynet bevilger ikke penger til pilotprosjektene, men gir pilotene tilgang på spisskompetanse, veiledning og informasjonsmateriell – Vi er interessert i kompetanse på hvordan vi kan avdekke faktiske forhold i tilknytning til mobbing og trakassering, understreker Hanne Olafsen.

Rygge kommune:
– Vi vil at de ansatte skal være bevisste på hva slags arbeidsmiljø de vil ha, sier Merete Kristiansen, hovedverneombud i Rygge kommune. – Vi fikk en henvendelse ifra Arbeidstilsynet om vi kunne tenke oss å være med som pilot i Jobbing uten mobbing-prosjektet, forteller Merete Kristiansen. Emnet var ikke nytt for Rygge kommune, de har tidligere hatt kurs for ledere og tillitsvalgte, hvor de innførte begrepet utilbørlig opptreden i stedet for mobbing. – I tillegg laget vi en brosjyre som tok for seg utilbørlig atferd, mobbing og trakassering. Vi ønsker at våre 900 ansatte, som er fordelt på 22 enheter, skal ha en felles forståelse av problematikken, poengterer Kristiansen. Det ble nedsatt en prosjektgruppe på i alt åtte personer, deriblant hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og personalsjef. Gruppen laget prosedyrer om forebygging og tiltak knyttet opp mot utilbørlig opptreden. – I samarbeid med Arbeidstilsynet holdt vi kurs for enhetslederne med blant annet mobbing, konfliktløsing og lederes håndtering av mobbing som tema. Foreleser var dr. philos Helge Hoel. – Kurset var så bra at vi bestemte oss for at tillitsvalgte, verneombud og mellomledere skulle få samme type opplæring. Alt i alt deltok 150 stykker fordelt på tre dager. Enhetene fikk i oppgave å se på hva de oppfattet som utilbørlig atferd på sin arbeidsplass. – Det at de ansatte får anledning til å være med på å utforme regler og atferdsnormer som de mener vil fungere innen deres enhet, er en del av bevisstgjøringsprosessen. Målet er at alle ansatte skal vite hvordan de skal håndtere enhver konfliktsituasjon når den måtte oppstå, understreker Kristiansen.

Arcus-gruppen:
– Vi fikk høre om Jobbing uten mobbing-prosjektet på en helsefaglig konferanse og tok kontakt med Arbeids­tilsynet, forteller Elisabeth Hagen, organisasjonskonsulent i personalavdelingen i Vectura AS. – Vi ønsket å oppnå et best mulig arbeidsmiljø hos oss, derfor etablerte vi i 2005 «Trivselsprosjektet» med arbeidsgrupper som tar for seg alt fra trivsel og kosthold til idrettslige aktiviteter for nærmere 500 ansatte. En lederundersøkelse viste at vi hadde et klart forbedringspotensial når det gjaldt arbeidsmiljøet. Derfor passet det godt å delta som pilot i Jobbing uten mobbing-prosjektet, sier Hagen. – I løpet av 2006 har vi tatt for oss prosedyrer om mobbing og ulike typer konflikter. Vi har utarbeidet en folder hvor vi blant annet har listet opp hvem som skal kontaktes dersom de ansatte blir utsatt for mobbing eller trakassering. Arcus-Gruppen har lagt ut informasjon om Jobbing uten mobbing på intranettet og arrangert kick-off-seminarer hvor de ansatte er blitt informert om prosjektgruppens arbeid. Prosjektgruppen består av tillitsvalgte, verneombud og representanter fra ledelsen. I likhet med de andre pilotene har Arcus-Gruppen kjørt kurs for ledelsen og sentrale tillitsvalgte med psykolog og forsker Ståle Einarsen. – Kurset i konflikthåndtering var lærerikt og vi planlegger nok et kurs, slik at alle lederne i bedriften får delta. Pilotprosjektet går nå inn i en sluttfase, men målet er at arbeidsgruppene skal bestå, fastslår Hagen.

Asko Drammen AS
– Den veiledningen og støtten vi som bedrift har fått via Jobbing uten mobbing, er verdifull, sier Anita Nilsen, ansvarlig for prosjektet ved Asko Drammen AS. – Vi deltok på en helsefaglig konferanse hvor Jobbing uten mobbing-prosjektet ble presentert. Selv om det ikke har forekommet mange tilfeller av mobbing ved vår virksomhet, valgte vi å delta for å forebygge eventuelle tendenser til trakassering, sier Anita Nilsen, hovedansvarlig for personal- og økonomiavdelingen. Foruten Nilsen fungerer hovedverneombud, leder av klubben og en mellomleder som kontaktpersoner i prosjektet. Gruppen hadde møter med alle avdelingene hvor de orienterte om prosjektet og ba om tilbakemeldinger fra de ansatte når det gjaldt arbeidsmiljøet. I tillegg har bedriften hatt god hjelp fra bedriftshelsetjenesten og fra Arbeidslivssenteret for å kvalitetssikre prosedyrene som er blitt jobbet fram. Neste steg i prosjektet var «kollegastøtte». – Vi valgte å begynne med den største avdelingen på huset, forteller Nilsen. Psykolog Roar Bjørklund var faglig ansvarlig. De ansatte representerer ulike nasjonaliteter og kulturer. Derfor er det viktig å kunne kommunisere positivt med hverandre, noe som er grunnleggende for å oppnå et trygt og godt arbeidsmiljø. – Bjørklund har samtaler med avdelingen hver fjortende dag, mens jeg er observatør, opplyser Nilsen. De startet opp rett etter nyttår. Hun forteller at ikke alle var like ivrige i begynnelsen, men at det stadig går framover. De ansatte får oppgaver mellom hver samling. – Det kan være at de skal si noe positivt til medarbeideren sin eller komme med forslag til hva bedriften kan gjøre for å bedre arbeidsmiljøet. – Kollegastøtten er et langtidsprosjekt. Bjørklund har antydet en tidsbruk på to år, men at vi allerede etter et halvt år vil oppleve positive endringer. Planen er at vi skal gå inn med kollegastøtte i alle avdelingene ved bedriften, men da i egen regi.

Tromsø Domprosti: 
– Vi ble som IA-bedrift utfordret av NAV til å bli med i prosjektet, sier Mirjam Gimsøy, prosjektleder for Jobbing uten mobbing i Tromsø Domprosti. Da Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Tromsø kirkelige fellesråd hadde sagt ja til å delta i prosjektet, ble Tromsø Domprosti, som ett av ni prosti, valgt ut som pilotprosjekt. – I de senere årene har vi fokusert sterkt på arbeidsmiljø-spørsmål, og lagt ned mye arbeid i å samordne HMS-rutinene for våre to arbeidsgiverlinjer, forteller Gimsøy. – Jobbing uten mobbing-prosjektet er en unik mulighet til å ta et krafttak for arbeidsmiljøet, og vi takket derfor ja til å bli med. Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av domprost, kirkeverge, tillitsvalgte og verneombud fra begge arbeidsgiver­linjene, samt avdelingsleder på bispedømme­kontoret og tre representanter fra NAV Tromsø. – Vi har arbeidet fram en prosedyre som inneholder rutiner for hvordan mobbing, konflikter og trakassering skal forebygges og håndteres. Ledelsen har deltatt i utform­ingen av prosedyren og er svært positiv til prosjektet. Den 14. mars skal prosedyren legges fram for de øvrige ansatte i Domprostiet for felles gjennomgang og opplæring. Vi har knyttet til oss fire veiledere; to interne og to eksterne, samt to eksterne meklere. De skal bistå ved eventuelle konflikter. I begynnelsen av november hadde vi en felles opplæringsdag for ledere, hovedverneombud og tillitsvalgte, hvor psykolog og ­forsker Ståle Einarsen foreleste om mobbing, trakassering og konflikthåndtering, legger Gimsøy til. – Vi skal også utarbeide en ­prosjektrapport som skal være ­ferdigstilt før sommeren 2007.

Personvern og cookies