Permisjon for å pleie foreldre

Tekst: Turid Børtnes  (2010)

Like før jul vedtok regjeringen at arbeidstakere skal få rett til ti dagers permisjon for å gi nødvendig omsorg til nære voksne pårørende.

Lovendringen, som blir en del av arbeidsmiljøloven, skal gi arbeidstakere bedre mulighet til å kombinere arbeid og pleie- og omsorgsoppgaver.

Nære pårørende

Bakgrunnen for lovforslaget er et ønske om å legge forholdene bedre til rette for at yrkesaktive skal kunne ta seg av nære pårørende, samtidig som de opprettholder tilknytningen til arbeidslivet. Dette aktualiseres av befolkningsprognoser som viser at vi får en stadig eldre befolkning, samtidig som en må regne med at det blir knapphet på arbeidskraft, særlig i pleie- og omsorgsyrkene.
Arbeidsdepartementet, som har fremmet lovforslaget, opplyser at de regner med at bestemmelsen kan tre i kraft fra 1. juli 2010, etter at den er endelig behandlet i Stortinget.
Bestemmelsen gir bare rett til permisjon fra arbeidet. Spørsmålet om eventuelt lønnet permisjon må avtales mellom partene.
Permisjonsretten vil gjelde omsorg og pleie av ektefelle/partner/samboer, foreldre eller kronisk sykt barn over 18 år i ti dager for hvert kalenderår. For å kunne ta fri, må det dreie seg om nødvendig omsorg for den pleietrengende.

Utvidede rettigheter

Lovendringen har også med en bestemmelse om fortsatt rett til pleiepenger og forhøyet hjelpestønad i en overgangsperiode på tre måneder, etter at langvarig pleie av barn opphører fordi barnet dør. Dette skal gi den som har pleiet barnet, bedre mulighet til å reorientere seg mot arbeidslivet og en mulig jobb.
Regjeringen går videre inn for å utvide retten til permisjon og pleiepenger ved pleie av nære pårørende i livets sluttfase, fra 20 til inntil 60 dager.

Personvern og cookies