Pensjonsalderen er nå 63 år

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Femtiåringer hadde en forventet pensjoneringsalder på litt over 63 år i 2002, viser nye tall fra Rikstrygdeverket. Da er AFP, alderspensjon og uførepensjon tatt med.

Tidligere er det operert med langt lavere tall for gjennomsnittlig pensjoneringsalder. Blant annet har 58 år gått igjen i mange statistiske beregninger. Men da er alle som er utenfor arbeidslivet tatt med, også de som har vært uføre hele livet og aldri har vært arbeidstakere. Axel West Pedersen, forsker i NOVA sier til tidsskriftet Velferd at 58 år brukt som et gjennomsnittstall blir meningsløst når det brukes i diskusjonen om tidlig avgang fra arbeidslivet. Dette tallet omfatter personer som aldri har vært i arbeid, og som kanskje er født uføre. Det er derfor irrelevant i forhold til debatten om tidligpensjonering. West Pedersen mener at alle som blir uføre før 55 år burde holdes utenfor disse beregningene. Det gir ingen mening å diskutere tidlig avgang fra arbeidslivet når en tar med folk som har måttet forlate jobbene sine av helt andre årsaker enn det som får folk til å gå av med tidlig pensjon. Hvis en holder uførepensjon utenfor, men tar med AFP og alderspensjon, er forventet avgangsalder for hele befolkningen 66 år. Men forskeren mener at det er kunstig å ikke ta med uførepensjon for eldre arbeidstakere. For personer over 60 år fungerer uførepensjonering ofte som et alternativ til tidligpensjonering. Det er i stor grad de samme prosessene som styrer både AFP og uførepensjonering. Men for yngre mennesker er det helt andre forhold som avgjør om de er med i arbeidslivet eller ikke, og det samme gjelder de tiltak som myndighetene benytter for å påvirke dette.

Personvern og cookies