Pensjoneringsalderen litt ned

(2005)

Rikstrygdeverket har gått gjennom tallene for pensjoneringsalder fra 1995 til 2003 og funnet at den er gått litt ned i løpet av disse årene. Det statistikerne kaller forventet pensjoneringsalder er redusert fra 66,9 år i 1995 til 65,9 år i 2003. Det er først og fremst svingninger i tilgangen på uførepensjon og utviklingen innen avtalefestet pensjon (AFP) som ligger bak utviklingen. Regelendringer, som har fått betydning for tilgangsratene på uførepensjon, har ført til ekstra tilgang på uførepensjonister enkelte år. Forandringer innenfor AFP, hvor aldersgrensen ble satt ned i 1997 og 1998 og retten til friinntekt på en G ble tatt bort i år 2000, førte til ekstra høy tilgang disse årene. Når uførepensjonister blir tatt med i regnestykket, inkludert en del personer som aldri har vært ute i arbeidslivet, blir pensjoneringsalderen langt lavere.

Personvern og cookies