På jobben: Mest vold mot kvinner

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kvinner er dobbelt så ofte utsatt for vold på jobben som menn. 8 prosent av alle kvinner mot 4 prosent av mennene oppgir at de har opplevd vold eller trusler om vold i tilknytning til arbeidet et par ganger i måneden eller oftere.

Yngre kvinner i arbeidslivet er særlig utsatt for seksuell trakassering, slik som uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende. Hele 11 prosent av sysselsatte kvinner i aldersgruppen 16-24 år oppgir at de har opplevd dette månedlig eller oftere, skriver bladet LO-Aktuelt. Ser man på alle kvinner under ett, gjelder det 4 prosent, mot 1 prosent av mennene.

Det ser ut til at vi er blitt flinkere til å takle uenighet på jobben, tallene for konflikter mellom ledelse og ansatte har i hvert fall gått ned, viser tall fra levekårsundersøkelsen til SSB. I 1989 oppga 39 prosent av de ansatte at de av og til eller ofte opplevde slike konflikter, i 2000 gjaldt det bare 31 prosent av de ansatte.

Det samme gjelder forholdet ansatte imellom. For 12 år siden oppga 26 prosent av de ansatte at det hadde vært konflikter mellom ansatte på jobben, i 2000 var andelen helt nede i 18 prosent.

Men arbeidslivet er ikke blitt mer konfliktfritt av den grunn. Flere opplever konflikter med kunder, klienter, elever og tilsvarende. Den andelen har økt fra 15 prosent i 1996 til 18 prosent i 2000. 50 prosent av alle ansatte mener også at arbeidet deres i høy grad er styrt av kunder, klienter og tilsvarende.

Personvern og cookies