Overvekt – økende risiko til sjøs

Tekst: Turid Børtnes (2010)

 

Med en befolkning som blir stadig tyngre, øker også sikkerhetsrisikoen i forbindelse med alvorlig overvekt til sjøs.

Sjøfolk og ansatte på borerigger og andre oljeinstallasjoner må ha helsesertifikat i en eller annen form for å få lov til å jobbe. Dette er arbeidsplasser der det er helt avgjørende å ha god helse og kunne handle raskt i en kritisk situasjon, for eksempel å evakuere seg selv eller hjelpe andre.

Nektes hyre

Ifølge gjeldende helseforskrift for sjøfolk skal personer som har alvorlig overvekt, det vil si en kroppsmasseindeks (BMI) på over 35, nektes hyre. Det er sjømannsleger som utfører helseundersøkelser på sjøfolk. De har ikke anledning til å overprøve denne bestemmelsen selv om personen som undersøkes, har god helse. En avgjørelse om dispensasjon fra reglene skal foretas av en medisinsk fagnemnd.
Men det kan bli forandringer, Sjøfartsdirektoratet kommer til å sette i gang et arbeide med å revidere helseforskriften i inneværende år.
– Fedme er regnet som en sikkerhetsrisiko til sjøs, men høy BMI behøver ikke å være en absolutt kontraindikasjon. Vi har fått innspill i retning av at den øvre grensen for kropps­­masseindeks bør økes, opplyser Unn Caroline Lem, fungerende underdirektør i Sjøfarts­direktoratet.
Det begrunnes blant annet med at høy vekt ikke nødvendigvis medfører dårlig helse, det vil være svært individuelt. I tillegg pekes det på samfunnsutviklingen mot en stadig tyngre befolkning.

Sikkerhet

Helseforskriften for sjøfolk gjelder alle som arbeider på norske skip eller større fiskebåter til havs. For oljeplattformer og tilsvarende gjelder egne forskrifter. Bakgrunnen for forskriften er å sikre at sjøfolk er helsemessig skikket for oppgaven og ikke utgjør en fare for andre eller driften av fartøyet.
Det er ikke klart når helseforskriften for sjøfolk vil være ferdig revidert, den skal også på en høringsrunde først.

Personvern og cookies