Overvåking av arbeidsmiljø

(2005)
Arbeidsmiljømyndighetene er i ferd med å bygge opp et program, «Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse» (NOA). Hensikten er å overvåke arbeidsmiljøfeltet og følge utviklingen over tid for å gi grunnlag for riktige prioriteringer på området.
Det er Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som har det praktiske ansvaret for NOA. Overvåkingsprogrammet er i ferd med å få sitt eget nettsted, det skal være klart i løpet av januar 2006. NOA skal analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Utviklingen på området vil kunne gi myndigheter og arbeidsliv et grunnlag for å treffe riktige beslutninger. Det finnes mange aktuelle kilder vedrørende arbeidsmiljø, men dokumentasjonen er usystematisk og fragmentert fordi data mangler eller er vanskelig tilgjengelig. Gjennom NOA skal relevante data systematiseres og gjøres tilgjengelig for aktuelle brukere. De viktigste dataene skal gis som en samlet presentasjon til samfunnet, og myndighetene skal få regelmessige rapporter for å bedre kunnskapsgrunnlaget for politiske avgjørelser samt prioritering av målgrupper, innsatsområder og strategier. I tillegg til Arbeids- og sosialdepartementet og STAMI deltar Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Statistisk sentralbyrå i planleggingen og oppbyggingen av systemet. Arbeidsmiljø nr.8 – 2005
Personvern og cookies