Overtidsarbeid og ansvar

Tekst: Paul Norberg (2002)

Ekstrem bruk av overtid er et tydelig signal om at tilstanden i helse-Norge har klare sykdomstegn. I dette nummeret av Arbeidsmiljø dokumenterer Arbeidstilsynet 1. distrikt at en sykepleier ved Universitetssykehuset Akershus har arbeidet 907 overtidstimer i løpet av et halvt år. Det tilsvarer et halvt årsverk, og vedkommende har dermed gjort unna et helt årsverk i løpet av seks måneder. Selv om dette er et ekstremt tilfelle, er det også dokumentert utallige overtredelser av overtidsbestemmelsene ved flertallet av landets sykehus. Flere av sykehusene er ilagt bøter i 100.000-kroner-klassen, og politiet etterforsker nå Universitetssykehusene i Tromsø og Akershus etter anmeldelser fra Arbeidstilsynet. De enkelte sykehusledelsene har ikke problemer med å finne gode forklaringer på overskridelsene. Mangel på spesialsykepleiere, stor variasjon i pasienttilgangen og øyeblikkelig-hjelp-pasienter gjør det vanskelig å planlegge nøyaktig for hver eneste vakt og hvert eneste døgn i året. Likevel er det et ledelsesansvar å påse at det arbeides innen lovverkets rammer. Hensynet til både helsepersonellet og pasientenes sikkerhet tilsier at de ekstreme mengdene av overtidsarbeid fjernes, og at sykehusene søker om dispensasjoner i de tilfellene det er nødvendig å overskride grensene. I år 2001 søkte Universitetssykehuset i Tromsø om kun ni dispensasjoner til Arbeidstilsynet, mens Norsk Sykepleierforbund mener at sykehuset brøt loven mer enn 300 ganger. Det er også et paradoks at sykehusene har råd til å ta inn kostbare sykepleiervikarer fra våre naboland, som kun påtar seg å jobbe hvis de får ekstremt mange vakter i løpet av en kort periode, mens det ikke er rom for lønnsøkninger til de faste sykepleierne; noe som kan være en spore til høyere rekruttering og flere i heltidsstillinger. Den økonomiske tankegangen henger ikke på greip, og her har rikspolitikerne et betydelig ansvar. Da Sykehuset Østfold i desember i fjor ble dømt til å betale en bot på 100.000 kroner for brudd på overtidsbestemmelsene, slo retten fast følgende: «En sykepleier som arbeider så mye som mulig og bryter arbeidsmiljølovens overtidsgrenser, kan være en risikofaktor». Det bør være en rettesnor for både rikspolitikere og sykehusledelser nå som staten har overtatt eierskapet til sykehusene.

Personvern og cookies