Overkjørt av departementet

Tekst: Turid Børtnes (2005)
De 35 ansatte i Lønnsgarantiseksjonen i Arbeidstilsynet (DAT) føler seg som kasteballer i det politiske systemet. For tre år siden ble det besluttet at de skal flyttes fra Oslo til Vardø, i år har de fått beskjed om at de skal overføres til Aetat og nå vet ingen hvor de havner.
Det må kunne konstateres at vedtaket om å flytte denne delen av Arbeidstilsynet fra Oslo helt til Vardø ikke ble mottatt med jubel av de ansatte, men de har lojalt fulgt opp vedtaket. Det er blitt etablert en filial i Vardø med sju ansatte, som var selvdreven fra i fjor sommer, for å prøve om det er grunnlag for full drift på stedet.

– Dårlig behandlet
– De ansatte føler seg dårlig behandlet, vi har jobbet i snart tre år uten å vite hva som skal skje, sier kontorsjef Lars Erikssen i Seksjon for lønnsgaranti. Nå er usikkerheten enda større, ingen i departementet kan eller vil svare på hva som skal skje med de ansatte og hvor de eventuelt vil havne. Driften ved Vardø-filialen er evaluert av et konsulentselskap som konkluderer med at selv om filialen fungerer godt, er betingelsene for full drift usikre. Det er blant annet usikkert om det er mulig å rekruttere og holde på et tilstrekkelig antall jurister på stedet. – All usikkerheten sliter, de som jobber i Lønnsgarantiseksjonen aner ikke hva fremtiden vil bringe. Det er ikke aktuelt for noen av dem som jobber i Oslo å flytte til Vardø, bemanningen der er hittil blitt dekket gjennom nyrekruttering. I verste fall sitter de igjen uten jobb. Vi har ansatte godt opp i årene som neppe kan regne med å få nytt arbeid hvis de mister dette og som heller ikke har mulighet til å bryte opp fra sitt miljø for å etablere seg på nytt så langt unna.

For stor belastning
Erikssen legger også vekt på at de ansatte har jobbet lojalt disse årene til tross for stor usikkerhet og hardt arbeidspress på grunn av kraftig økning i antall konkurser. Men nå begynner belastningene å bli i største laget, noe som blant annet slår ut på belastningslidelser og økende sykefravær. Det var regjeringen Bondevik som i juni 2002 bestemte at Lønnsgarantiseksjonen skulle flyttes til Vardø i løpet av sommeren 2005. I begynnelsen av året vedtok Høybråtens departement, Arbeids- og sosialdepartementet, at seksjonen skal overføres til Aetat. Det passer for så vidt ikke dårlig, denne etaten har nå blant annet ansvar for utbetaling av dagpenger under konkurs. Problemet er at ingen får informasjon om hva som skal skje med Lønnsgarantiseksjonen og de ansatte. Vedtaket inneholder ikke noe om fremtidig lokalisering eller om vedtaket fra 2002 fortsatt står ved lag. Det foreligger også en mulighet for at seksjonen blir splittet opp og fordelt på Aetats ulike distriktskontorer.

Mange rammes
Vardø, som trodde de skulle få 35 statlige arbeidsplasser, har også havnet i en vanskelig situasjon og det samme har de sju som allerede har etablert seg i byen med jobb i lønnsgarantiordningen. Ingen av dem er opprinnelig fra Vardø. De vet heller ikke hva som vil skje i fremtiden. Erikssen opplyser at det er satt ned to arbeidsgrupper bestående av representanter fra departementet, DAT ved Lønnsgarantiseksjonen, Aetat, Justisdepartementet og Konkursrådet for å vurdere nødvendige endringer i regelverket og forberede den praktiske gjennomføringen av overføringen til den nye etaten. Forslagene til regelverksendringer skal være ferdige innen 1. mai 2005. Den andre gruppen, som skal vurdere de praktiske utfordringene ved overføringen, skal ha sine resultater klare innen 1. juni 2005. Statsråd Dagfinn Høybråten har signalisert at han vil ta stilling til saken, blant annet om Vardø er et egnet sted for lønnsgarantiordningen, i forbindelse med budsjettprosessen til høsten. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies