Over 300 syke av tilsetnings- stoffer i industrioljer

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Myndigheter og fagfolk innen offshore, industri og forskning mener at det er begrunnet mistanke om at tilsetningsstoffer i hydraulikk- og turbinoljer, de såkalte organofosfater, kan gi helseskader. De har også satt i gang arbeid med å få fakta på bordet for å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse.

Tidligere i år ble det slått alarm etter at yrkeshygieniker Halvor Erikstein i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) hadde tatt opp saken i et intervju i Arbeidsmiljø og Dagbladet fulgte opp med en større artikkelserie på vårparten. Mistanken om at organofosfater kan føre til helseskader i tilknytning til olje- og gassvirksomheten ble luftet allerede høsten før av OFS og Erikstein. I internasjonal virksomhet har helseeffekter ved eksponering for disse stoffene vært kjent lenge.

Over 300 er rammet
Det er nå over 300 personer her i landet som mener at de er blitt syke etter eksponering for organofosfater, i følge oversikten til Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF). Etter hvert som forholdet blir kjent, må en regne med at flere vil melde seg. – Etter en rundebordskonferanse i sommer med alle berørte parter med Oljedirektoratet og Arbeidstilsynet i spissen, var det enighet om å sette i gang en del tiltak umiddelbart, sier Uno Abrahamsen, seksjonsleder ved kjemisk seksjon, Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). På kort sikt er det viktig å fokusere på tiltak som hindrer mulig helseskadelig eksponering for disse stoffene som en del av et føre-var-prinsipp. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) koordinerer arbeidet med å lage retningslinjer for medisinsk utredning av dem som kan ha fått helseskader. STAMI skal også se på virkemåtene og mekanismene ved eksponering for organofosfater.

Bredt samarbeid
– Dette arbeidet skjer i samarbeid med arbeidsmedisinske sentre ved sykehusene i Trondheim, Bergen, Telemark og Ullevål sykehus, opplyser Abrahamsen. ALF skal også delta. Foreningen har fått økonomisk støtte til å holde oversikt over og kontakt med personer og miljøer som kan være rammet, samt anonymisere persondata slik at de kan gjøres tilgjengelig for relevante fagmiljøer. Det er viktig å få en mest mulig standardisert og lik prosedyre ved undersøkelse av personer som kan ha fått en helseskade. Alle som har mistanke om at de kan ha fått skade eller sykdom på grunn av arbeidsmiljøet har rett på en kvalifisert utredning, i følge pasientrettighetsloven. De som tror at de har fått skader etter eksponering for organofosfater vil få informasjon om sine rettigheter, oppfølging og behandling.

Mangelfull merking
– Et viktig element er å sikre en bedre merking av de aktuelle produktene, sier Uno Abrahamsen. Det må fremskaffes en oversikt over produktene og deres innhold av organofosfater. Foreløpig er det svært uklart hva de enkelte hydraulikk- og turbinoljer inneholder og hvilke blandinger som benyttes i Norge. Den pliktige rapporteringen til Produktregisteret er også svært mangelfull. Arbeidstilsynet har allerede hatt et møte med Oljedirektoratet og Norsk Petroleumsinstitutt, som organiserer selskapene som omsetter de aktuelle produktene, samt noen av de største selskapene, for å drøfte situasjonen. Selskapene skal nå sjekke at merking skjer forskriftsmessig. Det er selskapene som har plikt til å sørge for riktig merking av produktene. Myndighetene skal følge opp gjennom tilsynsvirksomhet og har ansvar for å klargjøre og synliggjøre de krav som gjelder. – Arbeidet videre blir rettet mot dem som bruker produktene. Det er viktig å få til bedre tekniske løsninger og sikrere rutiner når det gjelder drift og vedlikehold av hydrauliske systemer og turbiner. Vi er ute etter tiltak som vil være aktuelle for alle brukere. Et eksempel på det er en oljedampfelle som både er en rimelig løsning og har gunstig virkning. På lengre sikt er det behov for mer forskning, sier Uno Abrahamsen.

Personvern og cookies