Over 100.000 ledige

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Arbeidsledigheten har økt til 4,4 prosent i første kvartal 2003, mot 4,1 prosent i samme tidsrom i fjor. Det er nå rundt 105.000 uten arbeid her i landet; en økning på 8.000 fra samme periode foregående år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ledigheten er den høyeste som er registrert siden 1997 i årets første kvartal. Menn har størst andel ledige med 4,8 prosent av arbeidsstyrken, mot 4,1 prosent for kvinnene. Økningen gjelder først og fremst aldersgruppen 25 til 54 år, som er den aldersgruppen som har flest yrkesaktive. I tillegg har gruppen som arbeider deltid, men som søker mer arbeid økt betraktelig. Det var 82.000 undersysselsatte i første kvartal i år; en økning på 8.000 fra samme periode i fjor. I prosent av deltidsarbeidende er gruppen undersysselsatte nå 13,4 prosent. Nær halvparten av disse ønsker seg heltidsstilling. – Tallene svinger noe fra periode til periode, for å få et reelt bilde av situasjonen må vi sammenligne med samme kvartal foregående år, opplyser førstekonsulent Trond Pedersen i SSB.

Færre midlertidige
Yrkesaktiviteten for både menn og kvinner er lavere i første kvartal 2003 sammenlignet med samme periode i fjor. 69 prosent av kvinnene og 74 prosent av mennene deltar i arbeidslivet. Vi må tilbake til 1997 for å finne lavere andel yrkesaktive i samme periode. Andelen midlertidig ansatte har gått ned i norsk arbeidsliv. I første kvartal i år gjaldt dette 8,8 prosent av de ansatte, det vil si 185.000 personer. For ett år siden var 9,1 prosent av arbeidsstyrken midlertidig ansatt. Det er først og fremst i helse- og sosialsektoren, undervisning og hotell- og restaurantvirksomhet en finner de med midlertidige ansettelsesforhold. Ledigheten øker i Norge, men det skjer i langsommere takt enn i EU-landene og andelen ledige er langt mindre. I EU økte ledigheten fra 7,7 prosent i november 2002 til 7,9 prosent i februar i år. USA hadde en ledighet på 5,8 prosent i februar, i Danmark og Sverige lå den på rundt 5 prosent.

Personvern og cookies