Oslo er blitt IA-virksomhet

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Oslo kommune er omsider blitt en inkluderende arbeidslivsbedrift. Byrådet har gjort vedtak om å undertegne IA-avtalen og nå har de ansattes organisasjoner også sluttet seg til avtalen. Dermed er landets største arbeidsplass med vel 43.000 ansatte med i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv.

Men det formelle arbeidet er ikke ferdig med dette, de ulike kommunale virksomhetene skal hver for seg inngå tilsvarende avtaler på selvstendig grunnlag. Byråden for finans, André Støylen opplyser at det gjelder 70 forskjellige enheter, hvorav 25 bydeler og resten ulike etater og virksomheter.

Lang tid
– Intensjonsavtalen ble inngått høsten 2001 mellom partene i arbeidslivet og myndighetene og det er nå over ett år siden de første avtalene ble inngått med forskjellige bedrifter. Hvorfor har det tatt så lang tid for Oslo kommune? – Jeg har ingen god forklaring på det. Vi er et eget tariffområde og har ønsket at avtalen skulle forankres i de ansattes organisasjoner siden den bygger på medvirkning fra alle parter. Støylen sier at kommunen etter hvert er kommet til at de bør være med, dels fordi det er lagt betydelig vekt på dette arbeidet særlig fra departementet og dels fordi de forventer positive resultater av avtalen.

Redusere sykefraværet
– Hovedpoenget for Oslo kommune er å få ned sykefraværet. Det ligger på rundt 9 prosent som er en god del høyere en landsgjennomsnittet, opplyser byråden. Det høye sykefraværet er dyrt, i tillegg gir det problemer med å skaffe vikarer og tilsvarende. Oslo kommune har allerede satt inn en del tiltak for å få ned fraværet, men Støylen håper at IA-avtalen vil bidra positivt. – Trygdetjenesten kommer til å ansette egne folk for å følge opp avtalen i Oslo. Vi vil også få tilgang til deres kompetanse på dette området, noe vi regner med vil være med på å redusere fraværet. – Hva med den delen av avtalen som dreier seg om inkludering av personer med redusert arbeidsevne og reduksjon av den reelle pensjoneringsalderen? – Den gjennomsnittlige avgangsalderen i kommunen er alt for lav, og det er noe vi er svært interessert i å gjøre noe med. Vi har allerede en del prosjekter på gang for å få ansatte til å bli lengere i stillingen før de går av med pensjon, men regner også med at IA-avtalen vil bidra til dette.

Personvern og cookies