Organofosfater kan medføre helsefare

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt er i ferd med å avslutte et forskningsprosjekt om eksponering for organofosfater i norsk arbeidsliv etter mistanke om at dette kan medføre helsefare.

Det er særlig i forbindelse med bruk av hydraulikk- og turbinoljer arbeidstakere kan bli eksponert for organofosfater. Blant annet er det rapportert om arbeidstakere med symptomer på slik eksponering innenfor luftfart og offshorebransjen.

Luftfart og offshore

Forskningsprosjektet inngår i doktorgradsarbeidet til Kasper Solbu, stipendiat ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Han opplyser at prosjektet, som har strukket seg over flere år, i hovedsak har hatt fokus på personell som arbeider innenfor luftfart. Denne delen av prosjektet vil bli avsluttet i løpet av noen måneder. Foreløpig ønsker ikke Solbu å si noe om resultatene av prosjektet ut over at det er gjort visse funn. De vil bli presentert når publikasjonene i forbindelse med arbeidet er klare. Solbu er også i gang med et nytt prosjekt på samme område, det dreier seg om eksponering for organofosfater i offshorenæringen samt generell kjemikalieeksponering innenfor samme næring. Dette prosjektet er beregnet å ta fire år.

Nervesymptomer

Det er rapportert om symptomer ved eksponering for organofosfater som tyder på skader på nervesystemet. Solbu opplyser at dette kan være små lammelser, skjelvinger og symptomer som ligner dem som rammer personer som har sykdommen multippel sklerose. Noen av disse symptomene kan være reversible, det vil si at de forsvinner med tiden, andre blir kroniske. I forbindelse med forskningsarbeidet har STAMI utviklet en metode for å måle og kartlegge eksponeringen. Arbeidet har vært tidkrevende, blant annet fordi målingene har måttet foregå under vanlig ruteflygning. En del av arbeidstakerne har blant annet måttet bære personlig prøveutstyr i måleperiodene med prøvetakingstid varierende fra ett minutt til tolv timer.

Uforutsette hendelser

Så langt er det mye som tyder på at de mest helseskadelige eksponeringene oppstår under uforutsette hendelser, slik som lekkasje av oljer på varme overflater. Dette har måleutstyret til STAMI klart å fange opp via en prøvetaker som startes på egen hånd ved behov, for eksempel ved varsel om røyk i kabinen. Organofosfater tilsettes i enkelte smøreoljer, særlig turbinoljer, for å bedre bruksegenskapene, slik som økt smøreevne, mindre korrosjon, redusert slitasje og som brannhemmere. Prosjektene er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og bakgrunnen er et ønske om å kartlegge omfanget av yrkes­eksponering for organofosfater i Norge.

Personvern og cookies