Oppslagsverk for godt skolemiljø på internett

Tekst: Turid Børtnes (2004)

Etter lang tids intens jobbing har HMS-tjenesten i Larvik kommune, i samarbeid med sentrale fagpersoner og organisasjoner, laget et nettsted som fungerer som et oppslagsverk og en lærebok for alle som kan komme i berøring med inneklima og fysisk arbeidsmiljø i skolebygg.

Nettstedet omfatter mange temaer og har lenker til beslektede websteder som er relevante for brukere, ansatte og fagfolk som arbeider med nybygg eller rehabilitering av bygg. Nettstedet skal med tiden omfatte langt mer enn skolebygg, men den delen av nettstedet er ikke ferdig utviklet ennå. Det som er klart er kravspesifikasjon for skolebygg. Nettstedet finnes på www.aktivhms.no/skoler/index.asp – Vi har samlet det vi mener er relevant kunnskap om mange felles emner på ett nettsted, sier ildsjelen bak tiltaket, HMS-rådgiver og yrkeshygieniker Kai Gustavsen ved HMS-tjenesten i Larvik kommune.

«Alt» om skolebygg
Kravspesifikasjon for skolebygg gir brukerne informasjon om det meste de behøver å vite når det gjelder slike bygg. Kravspesifikasjonen er et verktøy for å sette energi- og miljøspørsmål på dagsorden både ved rehabilitering og nybygging av skoler. – Svært mange har mye kunnskap om hva som fungerer godt og skaper et bra innemiljø. Ved å samle denne kunnskapen på ett sted gir vi skoleledere, ansatte og brukere et praktisk redskap i planleggingsprosessen, sier Gustavsen. Med tiden er det meningen at dette temaet skal omfatte langt mer enn skolebygg, på lista står barnehager og bygg for eldre, studenter og psykiatrien.

Aktiv bruk
For å aktivisere brukerne helt ned på grasrotnivå er det laget en prosjektperm som brukerne kan klikke seg inn på. Den omhandler temaer som utemiljø med beliggenhet og valg av tomt, selve tomta med områder rundt og atkomst og gangbaner. Det fysiske innemiljøet har fått en vesentlig plass med utforming, temperatur, ventilasjon/luft, belysning, stråling, lyd/støy, innredning/utstyr. Videre er det et avsnitt om dokumentasjon med idébank, brukerveiledninger med mer. Ved å klikke seg inn på ventilasjon/luft for eksempel, kommer det opp ei stor sjekkliste der det bare er å hake av etter som de forskjellige oppgavene er utført. Lista omfatter det en byggherre bør ta stilling til vedrørende tekniske løsninger, avhengig av hva slags type ventilasjon som er valgt eller skal velges. Relevante lover og forskrifter er også med i avsnittet.

Kan ta et valg
Nettstedet anbefaler å invitere til praktisk idédugnad når planarbeidet starter. – Vi har erfaring med at en idédugnad med brukermedvirkning får frem gode ideer som kan innarbeides i byggeprosjektet uten store kostnader, sier Gustavsen. Det er også vesentlig at representanter for nøkkelpersonell deltar for å få frem praktiske ideer som vil komme til nytte under selve driften. Personer som bør være representert i en slik gruppe er blant annet skolens ledelse ved rektor, hovedverneombudet, pedagoger/lærere, vaktmester, renholdspersonale, elevrådet, helsesøster FAU- og Su-medlemmer og eventuelle andre brukergrupper. Materiellet som kan brukes til en slik idédugnad kan lastes direkte ned fra nettstedet.

Kunnskapsutveksling
Nettstedet www.aktivhms.no inneholder også mye annet praktisk stoff som kan hentes inn, blant annet om HMS og energi- og miljøspørsmål. Ferdig utbygd skal webstedet fungere som en læringsarena der ansatte i næringsliv, kommuner, fylker og andre offentlige instanser kan hente ideer, verktøy og metoder til å sette i verk tiltak for helse, miljø og sikkerhet i praksis på egen arbeidsplass. Kai Gustavsen opplyser at nettstedet er under stadig utvikling. Etter hvert som det kommer ny kunnskap om de enkelte temaene, vil nettsidene bli oppdatert. Miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune, SINTEF Energiforskning, Stiftelsen VEKST og Norsk Forum for bedre Innemiljø for Barn. Enova har fullfinansiert utviklingsprosjektet. Videreformidlingsprosjektet www.aktivhms.no er finansiert av Kompetanseutviklingsprosjektet VOX, og Kommunenes Sentralforbund stiller sitt nettverk til disposisjon for nettstedet.

Personvern og cookies