Oppfølging med loser

Tekst: Grethe Ettung (2009)

 

Veilednings- og oppfølgings­loser skal rettlede personer med psykiske lidelser inn på arbeids­markedet.

Mange med psykiske lidelser ønsker å være i arbeid, men opplever vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet. Gjennom en ny nasjonal strategiplan vil regjeringen hindre utstøting og lette inkludering i arbeidslivet for mennesker med psykiske vansker. Å gi personer med psykiske lidelser mulighet til å prøve seg i ordinære arbeidssituasjoner, er et av målene.

Hjelp til å mestre

– Vi legger vekt på en tettere oppfølging og veiledning over lang tid overfor personer med psykiske lidelser, sier Janne Ursin, fagutvikler for arbeidsgiversatsingen i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. Det er opprettet 42 veilednings- og oppfølgingsloser ved NAV-kontorene som skal bistå, tilrettelegge og gi tett, koordinert oppfølging overfor brukere som har behov for det. Disse losene blir brukernes faste kontakter som kan rettlede dem gjennom systemene. Foreløpig er det satt i gang et pilotprosjekt med losstillinger myntet på arbeidsgiverne, to i Vestfold og to i Vest-Agder. I løpet av 2009 opprettes det ytterligere fem arbeidsgiverloser. De skal bistå arbeidsgivere med kompetanse og veiledning.

Vil utvikle god praksis

Ursin opplyser at det skal utvikles flere typer arbeidsgiverpakker, og hun er opptatt av HSHs pilotbedrifter som skal rekruttere fra grupper som sliter med å få innpass i arbeidslivet. – Vi ønsker erfaringer fra ulike virksomheter for å kunne utvikle god praksis, og få informasjon om hva arbeidsgivere ønsker av støtte og kompetanse. Pilotene i pilotprosjektet vil gi oss verdifull informasjon om hva som er viktig i tilknytning til losenes nyttefunksjon. Tilbud om oppfølging til arbeidstaker og arbeidsgiver etter at et ordinært arbeidsforhold er etablert, er ofte nødvendig for at arbeidsforholdet skal vare. For mange mennesker med psykiske lidelser kan overgangen til fast arbeid være en stor utfordring. Forskning og erfaring viser at mange både ønsker og kan arbeide, selv om den psykiske helsen varierer. At et menneske har psykiske lidelser eller problemer, sier lite om vedkommendes arbeidsevne.

Personvern og cookies