Oppbevaring av eksplosiver

(2005)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skjerper kravene til sikring av eksplosivlagre, særlig med tanke på innbrudd. Alle som oppbevarer eksplosiver skal gjøre det som er nødvendig for å hindre at de kommer på avveie. Lagre som oppbevarer mer enn 250 kg skal installere alarm innen 1. september 2005. Alarmen skal gi varsel før uvedkommende har brutt seg inn i lageret. Ved lagre som oppbevarer mindre enn 250 kg eksplosiver kreves det enten økt kontrollhyppighet eller alarm. Alle eksplosivlagre skal kunne motstå innbrudd i minst 20 minutter, det samme gjelder for containere som heller ikke skal kunne flyttes av uvedkommende. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies