Opp mot 20 prosents sykefravær i Ålesund

Tekst og foto: Thor A. Nagell

 

– Det er en evig, ond sirkel. Vi hadde forventet at noe skulle skje etter regjeringsskiftet, men det har det ikke gjort, sier hovedtillitsvalg for sykepleierne ved Ålesund sykehus, Astrid Ahrens.

– Det er høvlet ned overalt. Vi sparer oss til fant, sier Frode Vestnes, hovedverne­ombud ved Helse Sunnmøre. Både Astrid Ahrens (54) og Frode Vestnes (36) er spesialsykepleiere og har jobbet i mange år på sykehuset i Ålesund, også før helseforetakene ble opprettet og kravene til budsjettstyring kraftig innskjerpet. Helse Sunnmøre har i alt rundt 2800 ansatte. Budsjettunderskuddet som skal tas inn i år er på rundt 90 millioner kroner. – Vi er en IA-bedrift, og har hatt en bra utvikling med hensyn på sykefraværet. Vi gikk ned fra 7,2 i 2003 til 6,3 prosent i hele helseforetaket i 2004, forteller Frode Vestnes. Så begynte det å stige igjen i fjor til 7,7 prosent i snitt. Det er ikke så voldsomt høyt på landsbasis, men fraværet har steget ytterligere nå i år. Det er på de store sengepostene sykefraværet er skremmende høyt. Ikke minst i hektiske perioder. Da ligger det rundt 20 prosent.

Bemanningskutt
– Er dette et nytt fenomen? – Tidligere var dette velkjent da vi hadde mange korridorpasienter. På kirurgisk har det ikke vært et slike tendenser tidligere, svarer Astrid Ahrens. Ved så høyt sykefravær blir det ofte at ansatte må ta vakter på fridagene. Det blir et sterkt press på avdelingene. Innimellom er løsningen å ta inn folk fra vikarbyrå: – Det kan være en løsning på dagtid, men det er jo veldig ofte vi står der på kveldstid og mangler folk. Da blir det press på de ansatte. – Hva er årsaken til sykefraværet? – Jo mer vi jobber med det spørsmål jo vanskeligere blir det faktisk å finne svaret. Det dreier seg om større belastning for de ansatte, store krav om å gå i balanse økonomisk og dermed innsparinger på mange titalls millioner. I og med at rundt 80 prosent av utgiftene våre er lønnsmidler sier det seg selv at det er der det må tas. Og det har ført til at styret i Helse Sunn­møre ved flere anledninger har gått til det drastiske skrittet å kutte i bemanningen. Og da er det de som står nærmest pasi­entene, sykepleiere og hjelpepleiere, som nedbemannes, forklarer Vestnes. Ingen funksjoner er kuttet og heller ingen avdelinger lagt ned: – Det betyr at det er høvlet ned overalt. Vi sparer oss til fant. Vi får høyere sykefravær, og må bruke mer midler på vikarer fordi det er fjernet flere, faste stillinger. Gapet mellom oppgaver og ressurser er blitt større. Vi får en klar melding fra de ansatte på de mest utsatte sengepostene om at slik er situasjonen, sier han. I fjor hadde helseforetaket en «God vakt»-kampanje i regi av Arbeidstilsynet, slik mange andre helseforetak har hatt (se forrige utgave av Arbeidsmiljø). Da kom det flere pålegg fra tilsynet. Her er en del anmerkninger Arbeidstilsynet har kommet med overfor helseforetaket på Sunnmøre som også omfatter sykehus i Volda:

«…misforhold mellom oppgaver og ressurser»
«Arbeidstilsynet registrerte flere mangler i Helse Sunnmøres oppfølging av arbeidsmiljørisiko knyttet til temaene som nevnt. Dette omfatter: Helseforetakets HMS-system, hvor det ble påpekt svakheter i forhold til bl.a. elektronisk tilgjengelighet, avviksbehandling, tilbake­meldinger og kartleggingstretthet. Mange­lfulle rutiner i forhold til psykososialt arbeidsmiljø, et tema som i stor grad velges vekk, og som også mangler relevant verktøy for behandling i det systematiske HMS-arbeidet. Arbeidstempo og press på arbeidstakerne i en grad som i enkelte tilfeller oppleves som en stor belastning. .. Dårlig tilrettelagt fysisk arbeidsmiljø.» Arbeidstilsynet viser også til at «Helse Sunnmøre HF må gjennomgå foretakets helse-, miljø- og sikkerhetssystem og treffe nødvendige tiltak for å sikre at eksisterende prosedyrer i alle deler av HMS-systemet blir tatt i bruk» og «Virksomheten må sørge for at det blir etablert og tatt i bruk forbedret prosedyre som sikrer at risikovurdering og kartlegging som grunnlag for tiltak på det organisatoriske og psykososiale området blir ivaretatt.» I rapporten heter det videre: «Helse Sunnmøre HF må utarbeide og iverksette prosedyrer for å kartlegge og risikovurdere hvilke arbeidsmiljømessige konsekvenser pågående og fremtidige større omstillinger har for arbeidstakernes arbeidsmiljø. Prosedyren skal legge opp til at slik risikovurdering skal skje før beslutning om omstillinger treffes» og «Helse Sunnmøre HF må organisere arbeidet slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger som skyldes misforhold mellom oppgaver og ressurser. » – Det mest alvorlige pålegget vi fikk var nok det siste, sier hovedverneombud Frode Vestnes.

Trives tross alt
– Helse Sunnmøres ledelse er veldig fokusert på at budsjett skal gå i balanse. Men høyt fravær er en ond sirkel og det betyr dyre løsninger i innleid arbeidskraft. Mange ekstravakter leies inn utenfra. Og det er en langt dyrere løsning enn å ha fast ansatte, sier Astrid Ahrens. Hun viser til at mange ikke orker å gå full stilling på grunn av situasjonen. Men både Ahrens og Vestnes har forståelse for at også ledelsen sliter: – De er jo tvunget opp i et hjørne. De må forholde seg til de økonomiske rammevilkårene, og viser hele tiden til de kravene som blir stilt, sier Vestnes. – Nå er det en ny regjering som kanskje kunne forventes å åpne pengepungen? – Ja, det må jeg ærlig innrømme at jeg hadde forventet, sier Ahrens. Til tross for situasjonen er det svært få som forlater jobben de har i Ålesund. Folk trives tross alt. – Den enkelte ansatte har god kollegial støtte hos sine medarbeidere og det er lite profesjonsstrid hos oss. Folk har omsorg for hverandre og humor blir mye brukt i det daglige. Mange sier de også opplever faglig og personlig utvikling i jobben og mener at de har en interessant jobb, sier Frode Vestnes.

Personvern og cookies