Ønsker mer å gjøre

(2004)
Antallet deltidsansatte som ønsker å jobbe mer har økt svært mye det siste året. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i andre kvartal i år var 100.000 deltidsarbeidende som ønsket større stillingsprosent, mot 86.000 i samme periode i 2003.
Samtidig er det en utstrakt overtidsbruk i arbeidslivet, fjorårets overtidsbruk tilsvarte 58.000 heltidsjobber. – Dette viser at vi har et arbeidsliv i ubalanse, sier YS-leder Randi Bjørgen. Situasjonen er uholdbar, vi kan ikke akseptere at arbeidsgiverne presser sine ansatte til overtid og dermed stenger store grupper ute fra arbeidslivet eller hindrer mange i å få fulltids jobb. Bjørgen ønsker å beholde det fleksible arbeidslivet, men det skal også være på arbeidstakernes premisser og ikke bare på arbeidsgivernes. Dagens situasjon blir uholdbar når det i forbindelse med pensjonsdebatten pekes på at det er for få i arbeid og det samtidig fra andre hold dokumenteres at for mye overtidsarbeid kan gi negative utslag på arbeidstakernes helse. Bjørgen presiserer at det er viktig å skille mellom frivillig og ufrivillig deltid og også være klar over at noe av deltiden kan skyldes at kvinner med omsorgsforpliktelser må tilpasse seg familiens behov på grunn av mangel på barnehageplasser og tilsvarende. Dette er også et likestillingsspørsmål.
Personvern og cookies