Ønsker forum for hovedverneombud

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Flere av hovedverneombudene her i landet ønsker å danne en landsdekkende organisasjon som skal tjene som et samlingspunkt for alle hovedverneombud. Målet er å klare dette i løpet av inneværende år, men det står på penger.
Dette opplyser Steinar Sørhaug, hoved­verneombud ved Nord-Trøndelag elektrisi­tetsverk. Han er en av initiativtakerne til ideen om et felles forum for HVO-ene. Det finnes allerede en del regionvise nettverk for verneombud her i landet, blant annet for oljeindustrien og helse- og sykehussektoren, men ingen som dekker hele landet.

Ensomt verv
Mange hovedverneombud føler seg alene om oppgavene og ansvaret som vervet medfører. De sitter på en måte på toppen av en pyramide, med ansvar for å samordne verneombudets virksomhet i bedriften. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for nødvendig opplæring, men mange HVO har også et behov for et felles møtested. Sørhaug mener at en slik organisasjon vil kunne tjene flere formål. Blant annet er det viktig å ha et miljø for erfaringsdeling der hovedverneombud kan dra nytte av andres kunnskap. Mange HVO føler at de står alene med oppgavene, særlig i mindre virksomheter. – De tillitsvalgte har sine organisasjoner i ryggen, det representerer miljøer der de kan få hjelp og støtte og diskutere saker av felles interesse. Hovedverneombudene sitter i hver sin bedrift og har lite å forholde seg til. Nabobedriften arbeider kanskje med helt andre ting og under andre forhold. – Et felles forum vil også kunne gjøre nye hovedverneombud litt tryggere i rollen, sier Sørhaug som egentlig er installasjonsmontør, men som har vært hovedverneombud i bedriften siden 1999.

Med i samfunnsdebatten
Et annet viktig punkt for initiativtakerne er å få hovedverneombudene mer med i samfunnsdebatten. – Vi ønsker å fungere som en sentral part i forhold til tilsynsmyndighetene, særlig Arbeidstilsynet. I den forbindelse vil vi også gjerne bli en høringsinstans i saker som omhandler arbeidsmiljøet. Sørhaug har inntrykk av at hoved­verneombudene ikke regnes med når saker av betydning for folks arbeidsforhold diskuteres, og at det til en viss grad er tilfeldighetene som avgjør hvem som blir spurt og hørt. Det er beklagelig, HVO-ene sitter på en omfattende kompetanse på dette området.

– Samarbeid
Vernearbeidet har heller ikke like høy status over alt, i en del virksomheter er valg av verneombud ofte det siste som skjer ved valg av tillitsvalgte. – Hovedverneombudsforumet skal arbeide for å høyne statusen, men vi er veldig klare på at vi ikke skal gå fagforeningene i næringen, de ønsker vi å samarbeide med. De tillitsvalgte har forpliktelser og oppgaver overfor de fagorganiserte i bedriften, vi skal være hovedverneombud for alle, både de organiserte og de uorganiserte, presiserer Sørhaug. Det nye forumet ønsker også å favne alle bransjer og virksomhetsområder, både offentlige og private. Men for å få realisert ideen om et felles forum, trengs det penger, blant annet for å komme i gang med arbeidet og etablere nettsider som kan tjene som en møteplass. Sørhaug opplyser at hovedverneombudene kommer til å henvende seg til Arbeids- og inkluderingsdepartementet med forespørsel om økonomisk støtte til dette arbeidet. Håpet er å komme i gang i løpet av 2006, men fordi mange har jobb i tillegg til vervet som hovedverneombud, er tiden også en knapp ressurs.

Personvern og cookies