Ønsker BHT for alle arbeidstakere

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

– Arbeidslivet har forandret seg, det betyr at bedrifts­helsetjenestene står overfor nye utfordringer, sier overlege Arve Lie, Fagsekretariatet for bedrifts­helsetjenesten. Han ser frem til resultatet av departementets vurdering av BHT. 

I utgangspunktet vil Lie helst ha en bedriftshelsetjeneste for alle arbeidstakere. Han peker på grupper som i dag faller utenfor, men hvor mange tegn viser at behovet er stort, slik som helsevesenet og skoleverket. De som ikke kommer innenfor bransjeforskriften burde også ha BHT-plikt, med mindre de gjennom en risikovurdering av egen HMS kan godtgjøre at det er unødvendig.

Helsesektoren utsatt
Helse og skole er bransjer som først og fremst har organisatoriske problemer, og som i dag ikke omfattes av forskriften som regulerer hvem som plikter å ha BHT. Lie viser til Arbeidstilsynets omfattende kampanje rettet mot sykehusene, den avdekket store mangler først og fremst innenfor den organisatoriske delen av arbeidsmiljøet. – Helsepersonell kan ikke nødvendigvis så mye om HMS. Dessuten skal sykehusene spare penger, noen har derfor lagt ned sin BHT, og andre forebyggende arbeidsmiljøtiltak blir offer for innsparinger. Det er beklagelig, for dette er en bransje der mye ligger til rette for å bygge nettverk på disse områdene. – Det er urovekkende at helsevesenet, i følge nye tall om ­uførepensjonering fra NOA/STAMI, er den sektoren som bidrar mest til nye uføretrygdede i dag. Skolesektoren har også problemer, blant annet er det stor avgang av lærere som benytter seg av AFP fordi de ikke orker mer.

– Må stille krav
Kvaliteten på bedriftshelsetjenestene er avgjørende for et godt resultat. Det finnes useriøse aktører, som kaller seg BHT, på markedet. – Det er et problem at bedriftene selv må finne ut av de enkelte aktørenes kvalifikasjoner. Mange vet ikke hva de skal spørre etter, da blir det i stedet prisen som avgjør. For arbeidsmedisineren Arve Lie er det et tankekors at samfunnet ikke stiller krav til virksomheter som skal jobbe med bedriftenes arbeidsmiljø og helse, men når det gjelder rørleggere forlanges det autorisasjon. Bedriftshelsetjenesten er en komplisert tjeneste som krever spisskompetanse og det bør ikke overlates til kundene og ­markedskreftene å avgjøre hva som er bra nok. – I den forbindelse har vi laget et verktøy, God BHT som er lagt ut på STAMIs nettsider for å hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere til å velge riktig BHT-tjeneste. Det er tilgjengelig for alle.

Forebygging lønner seg
Forebyggende arbeid er bedriftsøkonomisk lønnsomt, en svensk undersøkelse har tallfestet dette og mener å kunne påvise at for hver krone man bruker til forebygging, får man fem kroner ­tilbake. Arve Lie vil ikke ta dette for bokstavelig, resultatet avhenger av svært mange faktorer. Men også norske undersøkelser viser positive resultater av godt HMS-arbeid. STAMI og Idébanken – inkluderende arbeidsliv laget for et par år siden en undersøkelse om IA-arbeidet i nærmere hundre ­virksomheter. Det viste seg at de som fikk aktiv hjelp av bedriftshelstjenesten og arbeidslivssentrene hadde et sykefravær som lå 2 prosentpoeng under dem som ikke fikk slik hjelp.

Personvern og cookies