Omsorgsyrker? Nei takk!

Tekst: Turid Børtnes (2003)
Omsorgsyrker har lav status blant ungdom, men oppleves som et bra utdanningsalternativ av voksne hjelpepleierelever. De eldre legger vekt på de moralske verdiene ved utdanningen mens unge elever er mest opptatt av yrkets lave sosioøkonomiske status.
Dette er konklusjonen til forsker Håkon Høst ved Rokkansenteret etter en rekke dybdeintervjuer av lærere og elever ved videregående opplæring i pleie- og omsorgsfag. Høst har, ikke uventet, funnet at de unge har helt andre statuskriterier enn foreldregenerasjonen. Det slår ut på svært forskjellig verdisetting av pleie- og omsorgsyrket.

Var et naturlig valg
Siden 1994 har søkningen til hjelpepleier- og omsorgsutdanning ved de videregående skolene sunket med 60 prosent. Høst mener at mye av årsaken er at utdanningen har lavere status blant ungdom, og at en slik verdiendring blant utøverne av yrket er noe politikerne kan ha oversett i sin satsing på ungdom til denne utdanningen. – Den gamle hjelpepleierutdanningen kunne bygge på den kvinnelige befolkningens omsorgserfaring og praksis, sier Håkon Høst til Senter for seniorpolitikk som har omtalt studien. Det var tidligere et fornuftig yrkesvalg for kvinner i alle aldre, også ut i fra behovet for arbeidskraft.

Aktuelt for mange
Men selv om de helt unge ikke har så stor interesse for denne typen utdanning nå lenger, ser rekrutteringen ut til å være sikret gjennom Kompetansereformen som skal sikre godt voksne en utdanning på videregående nivå. Tilbudet av spesielle voksenopplæringsordninger innen faget har økt markert og er nå større enn tilsvarende tilbud i den videregående skolen. Selv om ungdomsrekrutteringen må sikres, mener Høst at det vil være behov for et fleksibelt utdanningssystem på ulike stadier i livet. Mange må skifte jobb som følge av endringer i arbeidslivet. For den voksne delen av befolkningen kan det være svært aktuelt å ta en utdannelse som bygger på interesser og ferdigheter de har ervervet i andre sammenhenger.

Personvern og cookies