Økt samhold ved Halden sykehjem

Tekst: Grethe Ettung  (2008)
Kvalitetskommuneprosjektet har bidratt til redusert sykefravær og et godt trepartssamarbeid ved Halden sykehjem.
– Her liker vi at vi trekker sammen, sier enhetsleder Inger Lund Olsen om trepartssamarbeidet i prosjektgruppa ved sykehjemmet. Halden kommune har valgt å satse på Halden sykehjem og barnehagene i kommunen som deltakere i det nasjonale kvalitetskommuneprosjektet. Målet med trepartssamarbeidet mellom ansatte, administrasjon og politikere er økt kvalitet på de kommunale tjenestene og et lavere sykefravær.

Fra pessimisme til optimisme
– Hos oss slet vi med høyt sykefravær, og i tillegg hadde vi en tendens til å være pessimistiske og fokusere på det negative. Denne trenden ønsket vi å snu. Vi ville opparbeide et mer positivt syn på sykehjemmet og arbeidet vi nedla her, og på oss selv og hva vi står for, forteller Lund Olsen. Dette arbeidet startet i 2005 og dannet et godt grunnlag for trepartssamarbeidet som nå er igangsatt i tilknytning til Kvalitetskommuneprosjektet. I tillegg til Lund Olsen består prosjektgruppa av Else Marie Breda, prosjektleder ved sykehjemmet, Ann-Helen Johansen, tillitsvalgt og politikerne Else-Kathrine Hveding (Høyre) og Tove Braaten (Arbeiderpartiet). – Nå er vi ved en viktig milepæl, fastslår Lund Olsen, – hver avdeling skal finne fram til sine hjertesaker og konkretisere hva de ønsker å oppnå. De skal få den støtten de trenger både fra ledelsen og fra politikerne som deltar i prosjektet.

Bli sett og lyttet til
– Vi skal delta i prosessen som veiledere og støttespillere, opplyser politikerne Tove Braaten og Else-Kathrine Hveding. De har vært i møter på alle avdelingene ved sykehjemmet, og det at de er fysisk til stede oppleves som verdifullt både av ledelsen og de ansatte. – Det at vi som ansatte får anledning til å prate med politikerne, blir sett og lyttet til, er viktig, påpeker tillitsvalgt Ann-Helen Johansen. Gjennom gruppearbeid har de ansatte kommet fram til ulike prosjekter de skal arbeide videre med, slik som økt fysisk aktivitet for personale og beboere, få beboerne oftere ut i frisk luft og se på de pårørende som en ressurs. Avdelingene har ulikt antall prosjekter av forskjellig varighet. – Prosjektene vil bli en del av hverdagen til dem som jobber her og for dem som bor her. For å greie å gjennomføre prosjektene må vi lære oss å tenke nytt og kreativt innenfor de rammene vi har, se på de kritiske faktorene som kan oppstå og forebygge. Vi har en tøff hverdag, men vi følger slagordet vårt: «Vi kan, vi vil og vi får det til», påpeker en ivrig Lund Olsen.

Frustrasjon er utviklende
– De ansatte er veldig engasjerte i prosjektene og vi er overbevist om at denne prosessen vil bidra til en nedgang i sykefraværet, sier Braaten. I 2001 hadde Halden sykehjem et sykefravær på nærmere 22 prosent, i 2007 var det redusert til 10,4. – Sykefraværet er fremdeles høyt, men jeg føler at vi er på rett vei. Vi skal forbedre kvaliteten på tjenestene våre og vi skal redusere sykefraværet ytterligere, understreker Lund Olsen. Fag- og kvalitetsutvikling er noe sykehjemmet satser på, blant annet gjennom studiegrupper hvor deltagerne får diskutert fag og hvor de jobber med å forbedre rutinene ved de ulike avdelingene. Sykehjemmet har også inngått et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ). – Vi ønsker å koble studenter ved HiØ til utviklingsprosjektene vi er inne i nå, opplyser Lund Olsen. HiØ på sin side bistår sykehjemmet i bruken av et nytt datasystem, Gerica, som er et IT-system for pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenester. – Vi står overfor mange utfordringer, men jeg tror de ansatte begynner å danne seg et bilde av hvor vi skal og at de nå arbeider på en annen og bedre måte. Politikerne sier seg enige med Lund Olsen, og understreker den positive holdningen de har erfart hos de ansatte. – Men litt frustrasjoner er bare bra, det starter tankeprosesser som fører med seg andre og nye tanker, kommenterer Hveding.

Godt trepartssamarbeid
De pårørende til beboerne på Halden sykehjem blir også tilgodesett. – Vi fikk tilbakemeldinger om at de savnet informasjon, og det har vi tatt på alvor. Vi har laget brosjyren «Halden sykehjem», vi har fått vår egen hjemmeside som oppdateres kontinuerlig, og vi produserer en internavis «Solfangeren» som kommer ut en gang i måneden. Det er viktig at vi som sykehjem er aktive ut mot lokalsamfunnet, hevder Lund Olsen. Deltagerne i prosjektgruppa er fornøyde med trepartssamarbeidet, og tror at arbeidet vil gi partene større innsikt og forståelse for hverandres roller. – Å stå flere sammen gir oss styrke. Og det at politikerne blir sett her på vår arbeidsplass, at de vil oss vel og er gode støttespillere, betyr veldig mye. Samtidig er de flinke til å stille litt andre typer spørsmål som setter i gang nye tankeprosesser, konstaterer Lund Olsen. Prosjektene evalueres fortløpende etter visse evalueringskriterier. – Vi som veiledere evaluerer, og vi kan også dra nytte av HiØ i denne prosessen, sier Hveding. – KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, vil også følge oss, og de vil foreta en samlet evaluering på landsbasis, avslutter Lund Olsen.

Personvern og cookies