Økt rusmisbruki helsesektoren

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Misbruk av alkohol og andre rusmidler blant tilsatte i helsesektoren er et økende problem.

I 2009 mistet 66 tilsatte autorisasjonen sin på grunn av rusmisbruk, 38 av dem var sykepleiere og 10 var leger. Statens helsetilsyn antar at disse kun utgjør toppen av isfjellet.

En lederutfordring

Aud Nordal, fagsjef i Statens helsetilsyn, foretok over en treårsperiode en gjennomgang av tilsynssaker mot sykepleiere. Resultatene foreligger i rapporten Falne engler, fanges de opp? (2006). De viser at arbeidsgivere i helsevesenet sjelden ­avdekker misbruk av rusmidler blant sykepleiere, og at de i liten grad har retningslinjer for hvordan de skal håndtere saker dersom misbruk avdekkes.
– Vi vet at det oppleves som vanskelig å ta tak i denne typen mistanke mot kolleger, sier Nordal.
Hun understreker at dette er en leder­utfordring, at lederne må kvalifiseres og at rutiner for hvordan mistanke om rusmisbruk skal håndteres, må på plass.
– Det er kanskje enklere for ledere innen andre sektorer å erkjenne at man ikke vet hvordan man skal håndtere denne typen problemstillinger, enn det er for ledere innen helsesektoren. Alle tror at lederne innen helsesktoren kan dette fordi de er helsepersonell, men de trenger også opplæring, klare rutiner og råd om hvordan de skal gå fram.

Misbruk og åpenhet

I rapporten Falne engler, fanges de opp?, dreier 78 prosent av tilsynssakene seg om misbruk av vanedannende legemidler.
– Er legemiddelmisbruk et større problem enn misbruk av andre typer rusmidler blant helsepersonell?
– Vi har for lite kunnskap om omfanget av misbruket, men vi antar at misbruket av vanedannende legemidler er høyere blant helsepersonell enn i resten av befolkningen fordi tilgjengeligheten er større.
– Er det former for atferd som kan bidra til å avdekke misbruket, og som ledere og kolleger bør være spesielt oppmerksomme på?
– Det er visse fellestrekk som går igjen. De som misbruker legemidler er ofte opptatt av smertelindring, og påtar seg oppgaver som har med medikamenthåndtering å gjøre. De er gjerne først på vakt eller de kommer på jobb utenom arbeidstid, med en unnskyldning for å gå på medisinrommet. Dersom ledere eller kolleger finner atferden mistenkelig, skal de ikke slå seg til ro med unnskyldningene. Det er her nytten av gode rutiner om hvordan de skal gå fram, kommer inn.
Nordal poengterer at et åpent arbeidsmiljø, med en god dialog de ansatte imellom, vil gjøre det lettere for rusmisbrukerne å innrømme at de har et problem.

Sjekk referanser

– Er det mulig for arbeidsgiver å avdekke rusproblemer ved ansettelser?
– Sjekk referansene! Det er hovedregel nummer en, og helst mer enn èn. Det er faktisk mange arbeidsgivere som unnlater å sjekker referanser.
– Er det gitt at tidligere arbeidsgivere vil være åpne rundt disse problemene?
– Vår erfaring er at det kommer fram, og jeg ser heller ingen grunn til at de ikke skal informere om det. I tillegg bør man selvfølgelig sjekke Helsepersonellregisteret om de har autorisasjon.

Avhold før arbeidsstart

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring et forslag som sier at helsepersonell skal ha forbud mot å drikke alkohol åtte timer før arbeidstida starter, og videre at det kan tas prøver av de ansatte ved mistanke om rusmisbruk. Det er Statens helsetilsyn som har foreslått disse tiltakene.
– Det er nødvendig å gi arbeidsgiver flere verktøy til å avdekke rusmisbruk blant helsepersonell, fastslår Nordal.
– Tror du oppmerksomheten rundt rusmisbruk i helsesektoren vil bidra til at flere rusmisbrukere avdekkes?
– Vi håper det. Det er det viktigste, selvfølgelig også med tanke på pasientsikkerheten. Vi håper ledere, kolleger og andre vil ta tak på et tidlig tidspunkt, slik at helsepersonell som misbruker rus og medikamenter får hjelp, og at vi derigjennom sikrer pasientbehandlingen.

Personvern og cookies