Økt kontroll av BHT

Tekst: Grethe Ettung (2011)

 

Arbeidstilsynet trapper opp kontrollen med bruk av bedriftshelsetjenester. 

Mange BHT er godkjente eller har fått godkjent plan for å oppnå full godkjenning. Men fortsatt er det noen BHT som ikke har skaffet seg godkjenning. For disse haster det.
Fra 1. januar 2011 innfører Arbeidstilsynet forsterket tilsyn med virksomhetenes bruk av godkjent BHT. Virksomheter med BHT-plikt som fortsatt bruker ikke godkjente BHT vil få pålegg om å skaffe seg en godkjent BHT.

Vilkår for å bli godkjent
Det blir stilt nye krav til kvaliteten i BHT som skal levere tjenestene sine til virksomheter med plikt til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste.
For å bli godkjent må bedriftshelsetjenesten:
– samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske HMS-arbeidet
– ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at BHT’en bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte, og sikrer faglig kompetanseutvikling for BHT’ens personale
– ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder:
Arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. BHT må ha et faglig personale som dekker minst tre årsverk og som dekker følgende fagområder med minimum 30 prosent av et årsverk:
Arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Samarbeid og kompetanse
I særlige tilfeller kan en bedriftshelsetjeneste der det faglige personalet dekker to årsverk, likevel bli godkjent hvis det kan dokumenteres at bedriftshelsetjenesten har et samarbeid med relevante kompetansemiljø som dekker manglende fagområder.
Arbeidstilsynet kan stille de vilkår som anses nødvendig i forbindelse med vedtak om godkjenning. Godkjenningen varer i fem år. Når vilkårene er tilstede, vil Arbeidstilsynet gi godkjenning for en periode på fem år. Arbeidstilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, eller hvis de ikke oppfylles innen en fastsatt frist.
BHT’er som ikke oppfyller kravene til godkjenning må fremlegge en plan for hvordan de skal oppfylle kravene innen tre år etter ikrafttredelsen.
BHT’ene bør være forberedt på oppfølgingsbesøk fra Arbeidstilsynets godkjenningsenhet i løpet av godkjenningsperioden.

 

Mer informasjon fra Arbeidstilsynet finner du her

Personvern og cookies