Økt innflytelse i EØS-bedrifter

(2006)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsatt en forskrift som regulerer arbeidstakernes rett til innflytelse i europeiske samvirkeforetak, såkalte SCE-foretak.
EU-forskriften regulerer arbeidstakernes rettigheter, slik som innflytelse og drøfting med samvirkeforetakets ledelse. Videre angir den arbeidstakernes rett til representasjon i SCE-foretakets styrende organer. Et SCE-foretak er en ny selskapsform som gjør det mulig for samvirkeforetak å drive virksomhet på tvers av landegrensene innenfor EØS-området. Utgangspunktet for forskriften er at arbeidstakerne skal få videreført den representasjonen de hadde i virksom­hetens styrende organer før opprettelsen av SCE-foretaket. Hvis det skulle oppstå tvister vedrørende arbeidstakernes rett til innflytelse, er det de alminnelige domstolene som skal løse dem, eller i noen tilfeller Bedriftsdemokratinemnda.
Personvern og cookies