– Økonomien avgjør

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

– Vi er nødt til å forholde oss til det vi har å rutte med økonomisk. Jeg beklager at vi har måttet si opp bedriftshelsetjeneste-avtalen med Nes HMS-Senter. Vi har hatt et verdifullt samarbeid, men kommunens pressede økonomi har vært avgjørende, sier rådmann Willy Kvam i Nes kommune.

– Er dette god økonomi på litt lengre sikt for kommunen? – Det vet vi ikke nå, men intensjonen er å bruke kommunens egen kompetanse på dette området. Det tror vi vil gå. Vi har jobbet svært aktivt med blant annet oppfølging ved sykefravær og laget gode rutiner på mange områder, for eksempel ved attføring og omplassering av medarbeidere.

– Regner med støtte
– Kommunen har nylig tegnet en IA-avtale, har det noen sammenheng med at dere har sagt opp avtalen om bedriftshelsetjeneste? – Vi tror og håper at Trygdeetatens Arbeidslivssenter vil tre støttende til og fungere som pådriver når det gjelder HMS. De har jo også noen gode «gulrøtter» i form av tilretteleggingstilskudd. Siden tilskuddene heretter utelukkende er forbeholdt virksomheter som har en IA-avtale, måtte vi forholde oss til det. Kvam legger til at kommunen selvsagt har beholdt BHT-avtale for de yrkeskategoriene der det er påbudt. I utgangspunktet har kommunen, vernetjenesten og de ansattes representanter vært skeptisk til å bli IA-virksomhet nettopp fordi de selv har jobbet så godt og aktivt med HMS-forhold, både ved hjelp av egne ressurser og gjennom BHT-medlemskap. Nå håper rådmannen at det nye samarbeidet med Trygdeetatens Arbeidslivssenter i Akershus vil gi mye av den samme støtten. I tillegg kan det bli aktuelt for kommunen å gå mer målrettet ut og skaffe ressurser på de områdene der det er behov for ekstern hjelp.

– Stor utfordring
Rådmann Kvam underslår ikke at det blir en kjempeutfordring å beholde både det gode sykefraværsresultatet og de andre gode systemene innenfor HMS. Han tror det vil gå bra, ikke minst fordi samarbeidet med de ansatte og vernetjenesten fungerer svært godt. Kvam viser også til kommunens personalpolitiske handlingsplan, blant annet seniorpolitiske tiltak som det er politisk tilslutning til. Det innebærer at personer som er over 62 år og dermed i den alder at de kan gå av med AFP, tilbys fridager eller en viss lønnskompensasjon mot å forplikte seg til å stå lengre i jobb. – Det blir lønnsomt både for arbeidstakerne og kommunen. Kommunen beholder arbeidstakere med høy kompetanse og sparer utgifter til AFP, den ansatte får det litt romsligere tidsmessige eller økonomisk. Hittil har kommunen sluppet å si opp ansatte. Nes har vokst med nesten 1.500 innbyggere i perioden 1999 til 2003 som en følge av Gardermo-utbyggingen, noe som blant annet har ført til at kommunen har måttet bygge en helt ny barneskole. Bare åtte personer er ansatt for å betjene befolkningsveksten. I tillegg har det vært noe naturlig avgang blant de ansatte.

Personvern og cookies