Økende ledighet

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Arbeidsledigheten fortsetter å øke. Ved utgangen av juli var det registrert 79.900 helt ledige. Det er en økning på 19 prosent fra samme tid i fjor, viser tall fra Aetat. Samtidig er det en markert nedgang i antall ledige stillinger i perioden.

Tallene tyder på at ledigheten kommer til å fortsette å øke, det har vært en liten, men jevn oppgang i hele år. Det normale for tidligere år er at tallene svinger, med en nedgang fra januar og ut over sommeren, dette har ikke vært tilfelle hittil i år.

Mest i Oslo-området
Økningen siste år har vært på 12.000 ledige. Disse tallene er justert for vanlige sesongvariasjoner. Dette er det høyeste nivå vi har hatt siden høsten 1997. Antall personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak har gått ned med 14 prosent siste år, det representerer 1.100 personer. Ledigheten har økt kraftigst i Oslo-området, både i forhold til foregående år og i rene tall. Veksten har vært litt under 50 prosent i Oslo og litt høyere i Akershus. Deretter kommer Aust-Agder med en økning på litt over 40 prosent.

De fleste yrkesgruppene
Det er fylkene fra Nord-Trøndelag og nordover som har hatt minst økning i perioden, men samtidig har noen av de nordligste fylkene sammen med Oslo den høyeste ledigheten sett i forhold til arbeidsstyrken. Finnmark har høyest ledighet, fem prosent, deretter kommer Oslo med 3,9 prosent, Sør-Trøndelag og Aust-Agder. Lavest ledighet finner vi i Sogn og Fjordane med bare 1,8 prosent, deretter følger Akershus og Oppland med 2 prosent. Hele landet sett under ett har nå 3,2 prosent helt ledige. Det er en økende ledighet i de fleste yrkesgrupper med sterkest vekst innenfor naturvitenskaplige yrker slik som dataingeniører, telekommunikasjon og elektronikk. Men heller ikke adminstrative eller humanistiske yrker slipper unna. At det har vært en markert tilstramming i offentlig sektor ser en på økende ledighet blant saksbehandlere innen offentlig administrasjon. Informasjonsmedarbeidere, dekoratører og designere er også i stor grad rammet av ledighet. Aetat opplyser at de det siste året har foretatt omlegginger i datasystemene sine, noe som blant annet har medført endringer i statistikkgrunnlaget. Tallet over registrerte helt ledige er derfor blitt forholdsmessig høyere sammenlignet med tidligere perioder. Men tallene etaten nå legger frem er justert for disse endringene.

Personvern og cookies