Økende andel ulykker i Danmark

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Også danske arbeidsgivere lar være å rapportere om arbeidsulykker med skader, slik de skal. Det viser seg at ulykkesnivået i dansk arbeidsliv har gått betraktelig opp, til tross for at statistikken til det danske Arbejdstilsynet viser motsatt tendens. For kvinner er ulykkestallene doblet.

Det er forskningsresultater fra undersøkelser over arbeidsulykker fra 1990, 1995 og 2000, foretatt av Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), som viser dette. AMIs undersøkelser bekrefter tesen om at arbeidsulykker blir grovt underrapportert. At ulykkestendensen var stikk motsatt av hva Arbejdstilsynets tall viste, kom likevel som en overraskelse på forskerne. Det betyr at alle de krefter og ressurser som er brukt for å snu ulykkeskurven i dansk arbeidsliv, ikke har hatt den ønskede effekt. Antallet skader har ikke bare økt, økningen har vært særlig stor fra 1995 til i dag. Ulykker blant kvinnelige arbeidstakere har økt påfallende. Det henger delvis sammen med sterk økning i yrkesdeltakelsen. Svært mange kvinner har gått fra deltids- til fulltidsjobb i denne perioden. Undersøkelsen bygger på intervjuer med et representativt utvalg på 5.000 lønnsmottakere i alderen 18 til 59 år. De er intervjuet med fem års mellomrom fra 1990 til 2000.

Jordbruk utsatt
Tallene viser at hele 5,7 prosent av alle lønnsmottakere i Danmark var utsatt for arbeidsulykker med fravær i 2000. Det er en markert stigning siden 1990, da tallet var 4,1 prosent. Jordbrukssektoren hadde den største andelen ulykker i undersøkelsesperioden. På de neste plassene kommer bygg og anlegg og til dels industrien. De ligger over gjennomsnittet også når det gjelder de anmeldte arbeidsulykkene. Kontor og administrasjon samt undervisning og forskning ligger i den laveste delen av skalaen.

Personvern og cookies