Offshoremiljøet skal kartlegges

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Totalt 1.800 offshorearbeidere fra ulike arbeidsplasser i Nordsjøen deltar i en omfattende arbeidsmiljøkartlegging i regi av Universitetet i Bergen og de to fagforeningene Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) og Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS).

– Dette blir en av de viktigste offshoreundersøkelsene om arbeidsmiljøforhold, sier leder for undersøkelsen, førsteamanuensis Stig Berge Matthiesen ved Universitetet i Bergen. Undersøkelsen skal foretas i to omganger, på den måten får en mulighet for å se utviklingstendenser over tid. Prosjektet skal ta for seg sentrale temaer som mobbing og destruktiv ledelse, varslerproblematikk, jobbusikkerhet, risikoklima og ansattes egen opplevelse av risiko samt jobb og familie. Første runde med spørreskjema ble sendt ut like før ferien med en purring i august. Resultatene av denne runden skal være klare tidlig på høsten, opplyser Matthiesen. Seks måneder senere sendes neste spørreskjema ut.

Fornøyd fagforforening
Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i OFS, som bidrar med praktisk hjelp og er med på finansieringen av undersøkelsen sammen med NOPEF, er svært godt fornøyd med prosjektet så langt. Han mener det er viktig å belyse spesielle arbeidsmiljøforhold. Mange føler stor usikkerhet, de har kanskje dårlige kontrakter og jobber under press. Det er også viktig å få belyst varslerproblematikken. Det at mange ikke tør si fra om kritikkverdige forhold, fører til dårligere forhold og økt risiko. Undersøkelsen er fullstendig anonym. Det er forbundene som har plukket ut et tilfeldig utvalg medlemmene. Dette er gjort maskinelt, slik at ingen vet hvem som deltar i undersøkelsen. På samme måte vil resultatene bli behandlet helt konfidensielt. En fersk gjennomgang av data og kunnskap om utstøting fra arbeidet i offshorebransjen konkluderer med at det er en gjennomgående mangel på kunnskap. Gjennomgangen er foretatt av professor Stein Knardahl i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Han etterlyser mer eksakt kunnskap om forhold som karakteriserer utstøting i offshorebransjen. Dette kan forhåpentligvis arbeidsmiljøundersøkelsen gi en del svar på. Arbeidsmiljø nr. 5- 2005

Personvern og cookies