– Nytter ikke å spekulere i lave tvangsmulkter

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

– Tvangsmulktene i forbindelse med pålegg på grunn av farlig arbeid er økt betraktelig. Det skal ikke lønne seg å spekulere i at mulktene er lavere enn kostnadene ved å utbedre manglene, sier inspektør Stig Øien i Arbeidstilsynet 2. distrikt. – Finner vi alvorlige mangler stanser vi også arbeidet, noe som kan bli svært kostbart for den enkelte bedrift.
Stig Øien snakket direkte til den bransjen som oftest er i Arbeidstilsynets fokus når det gjelder farlig arbeid; bygg- og anleggsbransjen, på et HMS-arrangement i regi av Alna HMS-senter i sommer. Bakgrunnen for Øiens foredrag er blant annet at Arbeidstilsynet nå har en kampanje rettet mot bygg- og anleggsbransjen. I forbindelse med kampanjen sjekker tilsynets folk om byggherreforskriften følges når det gjelder forholdet mellom hovedentreprenør og underentreprenører. De største bygg- og anleggsbedriftene i Norge ble verifisert, slik som Veidekke, Selmer, NCC og flere tilsvarende. – Vi avdekket forhold som kunne endt med katastrofe hvis uhellet var ute. Hos en av hovedentreprenørene ved en stor utbygging viste det seg at hele tre av åtte firmaer som jobbet som underentreprenører var ukjent for hovedentreprenøren. Ett av disse firmaene hadde ikke meldt sin ankomst til noen. De jobbet i kjelleren og ingen visste at det var noen der nede. Ved en brann, for eksempel, kunne det endt med tragedie, de ville jo ikke blitt varslet, siden ingen visste om dem.

Stillas farligst
– Hovedentreprenør skal gjennom sine egne rutiner sørge for at slikt som dette ikke kan skje. De skal føre daglige lister over alle som arbeider og befinner seg på bygget til en hver tid. Dette skal skje gjennom bruk av det såkalte samordnet skjema. Ellers er det en kjent sak at bruk av usikre og mangelfulle stillas er den enkeltfaktoren som oftest fører til at Arbeidstilsynet må gå til stengning av en arbeidsplass i bygg- og anleggsbransjen. Men Øien har opplevd mange andre farlige forhold, slik som vinkelslipere uten beskyttelse, blandemaskiner uten lokk, vareheiser som brukes som personheiser og farlige kraner og lifter. Av og til fører også bruk av løsemidler og maling til så farlige forhold at stenging av arbeidet er eneste utvei. Det samme kan gjelde svært støvende arbeider uten tilstrekkelig beskyttelse og fare for asbesteksponering.

Stenger ved fare
– Vi stenger en arbeidsplass når det er fare for liv og helse for arbeidstakerne eller vi ser at en slik situasjon kan oppstå. Når det gjelder stillaser er arbeidsgiver ansvarlig. Noen bedrifter bruker egne stillaser, men de fleste er avhengig av firmaer i markedet. – Alle som leier et stillas skal underskrive en protokoll i den forbindelse, da er dere også ansvarlige for stillasets tilstand og bruk. Blir det aktuelt med et eventuelt pålegg på grunn av feil og mangler, rettes det mot den som har ansvaret, presiserer Stig Øien. Ved arbeid på tak kreves det alltid stillas med rekkverk. Enkelte tror at det holder å utstyre arbeiderne med en sikkerhetssele, men det er ikke nok. Det godtas bare ved helt kortvarig arbeid slik som å skifte et filter eller en takstein.

– Er rimelige
Et så drastisk tiltak som stengning av en arbeidsplass krever selvsagt en lovhjemmel. Øien beroliger likevel forsamlingen med at Arbeidstilsynet prøver å være rimelig. – Vi har mulighet til å gå et såkalt kort-pålegg med en frist på 24 timer til å utbedre mangelen. Men skjer ikke det, er det ingen bønn, da stanses arbeidet. Arbeidsstansen står til Arbeidstilsynets folk får skriftlig beskjed om at forholdet er utbedret. Da kommer tilsynets folk til arbeidsplassen og åpner arbeidet igjen. Oppdager de at det er jobbet på anlegget i mellomtiden, blir virksomheten automatisk anmeldt til politiet og saken ender i retten. Er det umulig å komme til virksomheten innen rimelig tid, kan en åpning også ordnes over telefon, men det er unntaket, sier Øien som beklager at Arbeidstilsynet i Oslo har alt for dårlig kapasitet på dette området med bare to og en halv stilling øremerket for bygg og anlegg.

Personvern og cookies