Nytt støyregelverk på høring

(2004)

Statens forurensingstilsyn har laget et forslag til nytt støyregelverk på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Forslaget innebærer blant annet nye krav til kartlegging av støy fra jernbaner, veier og flyplasser. Høringsfrist er 8. oktober 2004.
Bestemmelsene om grenseverdier for støy inngår i den nye forskriften om begrensning av forurensning som ble vedtatt 1. juni i år. Forslaget som er sendt ut på høring gjelder endring i kapittel fem om støy i denne forskriften. Endringene omfatter blant annet støy fra transport. Støyen fra de største transportårene, slik som store veier, jernbane og fly samt støy i byene skal nå kartlegges. Oslo er først ute; her skjer kartleggingen i 2007. Byer som Trondheim, Bergen, Stavanger/Sandnes, Fredrikstad/Sarpsborg og de nærmeste omegnskommunene til Oslo skal være ferdig kartlagt innen 2012. SFT foreslår at eierne av anlegg som forårsaker støy får hovedansvaret for å gjennomføre kartleggingen samt informere publikum lokalt. Kommunene vil være ansvarlig for å koordinere kartlegging, informasjon og handlingsplaner i byene, mens utgiftene fordeles på anleggseierne. Forurensningstilsynet får ansvaret for nasjonal koordinering av data, nasjonal informasjonsportal og rapportering til EU. Fylkesmannen foreslås som forurensningsmyndighet for forskriften. Det nye regelverket er en videreføring av eksisterende bestemmelser om grenseverdier for støy, samtidig som det er en implementering av EUs rammedirektiv for støy i norsk lovgivning. Endringsforslagene er gjort i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor, Forsvarsbygg, Oslo kommune og Prosessindustriens landsforening.
Personvern og cookies