Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Arbeidstilsynet

Justert forskrift om regionale verneombud fastsatt

Arbeidsdepartementet har fastsatt en justert forskrift om å etablere regionale verneombud i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen. Det innebærer at de regionale verneombudenes formelle ansettelsesforhold flyttes fra fagforbundene til Arbeidstilsynet. Ombudene skal utøve sitt virke uavhengig fra Arbeidstilsynets øvrige virksomhet. Ordningen skal som forutsatt finansieres av arbeids­giverne, gjennom en avgift beregnet ut fra lønnskostnadene i den enkelte virksomhet. De regionale verneombudenes hovedoppgave er å bidra til at det opprettes vernetjeneste på arbeidsplassene, og de har myndighet som ordinære verneombud inntil ordinært vern­ombud er på plass.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Flere farlige produkter stoppes

Årsaken til at flere produkter stoppes, er at disse raskere blir fanget opp og fjernet gjennom EUs informasjonssystem for farlige forbrukerprodukter, RAPEX. I fjor ble 2244 potensielt farlige produkter forbudt, trukket fra markedet eller tilbakekalt fra forbrukere, viser RAPEX-årsmeldingen for 2010. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med året før. Klær, leketøy, elektriske produkter og motorkjøretøy topper listen. Hensikten med RAPEX er å utveksle informasjon om farlige produkter innen EU/EØS-området, slik at tiltak kan iverksettes av nasjonale myndigheter for å begrense forekomsten av farlige produkter i markedet, og dermed forebygge helseskade.

Klima- og forurensningsdirektoratet

Storkontroll av biloppsamlingsplassar

Biloppsamlingsplassar over heile landet får besøk av miljøvernmyndigheitene i juni. Målet er å redusere forureiningsfaren frå behandlinga av kasserte køyretøy. Dei viktigaste miljø­utfordringane ved behandling av bilvraka, er å sikre ei god miljøsanering av bilane slik at miljøfarlege komponentar blir fjerna før den vidare behandlinga i fragmenteringsanlegga. Videre hindre at det skjer forureining til omgivnader av olje, tungmetall og andre fraksjonar, og sikre at farleg avfall som ikkje er sortert, blir levert til godkjente avfalls­mottak. Ved brot på regelverket, vil dette bli følgt opp overfor det enkelte anlegg.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Faghefte om beredskapsplanverk

Virksomhetens beredskapsplanverk skal være et hjelpemiddel til å redusere konsekvensene for mennesker, ytre miljø, eller materielle verdier, personskader, akutt sykdom, utslipp, brann, eller annen aktuell hendelse. Dette kan også gjelde hendelser som ikke er akutte.
Beredskapsplanverket skal også kunne fungere som dokumentasjon ved forskjellige former for tilsyn og kontroll, ikke minst ved internt tilsyn. For at det skal være lettere å få oversikt, anbefales en deling i tre nivåer; hendelse truer, hendelse har inntruffet (operativ del) og normalisering.
Fagheftet kan lastes ned gratis hos nso.no
Det er ikke tilgjengelig i trykket versjon.

Personvern og cookies