Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Arbeidstilsynet

DISPENSASJON FOR PERSONLØFTERE

Fra 1. mai 2009 skal dispensasjonssøknader fra kravene til personløftere i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (bruksforskriften) sendes Arbeidstilsynet i regionen som virksomheten tilhører. Personløft skal kun gjøres ved hjelp av arbeidsutstyr og en plattform som er beregnet for dette formålet. Mye av utstyret som i dag brukes til personløft, er ikke utviklet for formålet slik forskriften krever. For at dette utstyret skal være tillatt brukt, må virksomhetene søke Arbeidstilsynet om dispensasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NY FORSKRIFT OM FARLIG GODS

Den nye forskriften innebærer en innskjerping av dagens regler om transport av eksplosiver. Blant annet er det innført forbud mot samlasting av sprengstoff og tennere på samme kjøretøy. Forskriften innebærer en revisjon av regelverket om landtransport av farlig gods på vei og jernbane. Det har vært et mål å unngå dobbeltregulering og hull i rammeforskriften sett i forhold til det europeiske og internasjonale regelverket. Forskriften om landtransport av farlig gods ble fastsatt av DSB 1. april, og den trer i kraft 1. juli 2009.

Statens forurensningstilsyn

RADIOAKTIVE STOFFER

Regjeringen foreslår at forurensningslovens alminnelige regler også skal gjelde for radioaktive stoffer og avfall. Norge har betydelige utfordringer både når det gjelder utslipp og avfall, samtidig som internasjonale forpliktelser krever økt innsats. Framtidig miljøvernpolitikk skal baseres på forbud mot forurensning, føre var-prinsippet, forurenser skal betale og bruk av beste anvendelige teknologi. Forslaget er et ledd i regjeringens satsing på Statens strålevern, med økte ressurser til regulering, kartlegging og tilsyn.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT

Regjeringen vil styrke beredskapen på lokalt nivå, og foreslår å innføre kommunal beredskapsplikt. Kommunene skal gjennomføre overgripende risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for å kartlegge fareforhold i den enkelte kommune. Resultatet fra ROS-analysen skal følges opp med en beredskapsplan for kommunen, med angivelse av tiltak for håndtering av krisesituasjoner i kommunen. De nye lovbestemmelsene nedfelles i sivilforsvarsloven (lov 17. juli 1953 nr. 9).  Lovens tittel foreslås endret til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret.

Personvern og cookies