Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Arbeidstilsynet

HØRING FRA DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET
Direktoratet for arbeidstilsynet har lagt ut forslag til nye og endrede administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Ti stoffer er på høring. Dette er en del av en ordinær revisjonsprosess som er planlagt ferdigstilt i 2010. Grunnlaget for forslagene er toksikologiske vurderinger utarbeidet av Statens arbeidsmiljøinstitutt. Hørings – og grunnlagsdokumenter ligger på Arbeidstilsynets nettsider så lenge høringsperioden varer. Høringsfristen er 15. januar 2010.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

MAGNETLEKER SKAL HA ADVARSEL
Magneter kan gi store skader i mage og tarmer dersom de svelges. Derfor er det innført krav om at leketøy med magneter skal merkes med advarsel om risikoen. Det skal bidra til øke bevisstheten hos dem som kjøper leker til barn. Risikoen ved bruk av magneter i leker er blitt større de siste årene. Magnetene er blitt mindre, den magnetiske kraften større, og det er registrert flere tilfeller der magnetene løsner fra lekene. Det er også igangsatt et arbeid med en ny standard, som vil gi tryggere magnetleker.

Statens forurensningstilsyn

SPAREPÆRER MÅ IKKE KASTES I SØPLA
De små mengdene kvikksølv gjør ingen skade så lenge det befinner seg inne i sparepæren. Det er imidlertid viktig at brukte sparepærer leveres til forsvarlig behandling slik at kvikksølv ikke sprer seg i miljøet. Alt for mange sparepærer havner i dag i husholdningsavfallet. – Du kan levere brukte sparepærer gratis i alle forretninger som selger slike. Du behøver ikke ha kjøpt dem i den spesifikke forretningen. Du kan også levere dem gratis på mottak for farlig avfall, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

KJEMIKALIEUTFORDRINGER DE NESTE FIRE ÅR
Kjemikaliedagene 2009, i regi av Norsk industri, arrangeres 10. og 11. november 2009 i Oslo. Hvordan blir kjemikaliepolitikken de neste fire årene? Dette er blant spørsmålene som blir diskutert på Kjemikaliedagene 2009 hvor nanoteknologi, risikokommunikasjon og REACH er satt opp som stikkord. NSO mener risikokommunikasjon er et høyaktuelt tema for flere industrivernpliktige virksomheter.

Personvern og cookies