Nytt om regler

Tekst: Grethe Ettung (2009)

Arbeidstilsynet

NYTT NETTSTED

Arbeidstilsynet har nylig lansert nye nettsider. Det nye nettstedet skal gjøre det lettere for nye brukere å finne frem, men vil også forenkle nettsøkingen for alle som bruker nettsidene ofte. Nyhetssiden er første menyvalg. Alle større endringer – nye temasider, nye funksjoner, pressemeldinger og nyheter om regelverket vil stå omtalt her. Det finnes også en egen nyttig-spalte på forsiden. Derfra finnes lenker til materiale mange etterspør.

TRUKKET TILBAKE FOR REVISJON

Veiledningen om arbeid i trange rom (best. nr. 168) er trukket tilbake for revisjon. Arbeid i trange rom er definert som arbeid i beholdere, kjeler, tanker, siloer, brønner, rørledninger og andre trange rom med liten luftveksling. Det har ofte forekommet alvorlige forgiftninger og branntilløp i slike områder. Før det settes i gang arbeid i trange rom, plikter arbeidsgiveren å sørge for at faremomentene ved arbeidet blir vurdert og at nødvendige sikkerhetstiltak blir iverksatt. Veiledningen inneholder en gjennomgang av de farligste situasjonene og forslag til vernetiltak.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

KJØP AV FYRVERKERI

For å kunne selge eller utlevere fyrverkeri til privatpersoner stilles det krav om at man driver handelsvirksomhet, har egnede lokaler/salgssteder og at personalet innehar nødvendig kompetanse. All håndtering av eksplosiver, inkludert fyrverkeri, er underlagt streng regulering for å gi størst mulig sikkerhet til både involverte og utenforstående. Privatpersoner kan ikke ta med seg fyrverkeri fra utlandet. For å importere fyrverkeri til Norge kreves en innførselstillatelse utstedt av DSB. Ulovlig import av fyrverkeri kan medføre staffeforfølgelse.

Statens forurensningstilsyn

FORESLÅR STRENGERE REGELVERK FOR FISKEOPPDRETT

SFT vil forby utvidelse og nyetablering av oppdrettsanlegg i vannforekomster med dårlig miljøtilstand. Rundt 1 prosent av anleggene er i dag lokalisert i disse områdene. I områder der miljøtilstanden er god, foreslår SFT et meldesystem ved nyetablering og utvidelser. Om lag 90 prosent av anleggene er i dag lokalisert i disse områdene. I områder miljøtilstanden er usikker, må det søkes særskilt om nyetablering eller utvidelse. Rundt 9 prosent av anleggene er i dag lokalisert i disse områdene.

NYTT NETTSTED VISER NORSKE UTSLIPP

SFT lanserer nå et nytt nasjonalt nettsted med oversikt over norske utslipp. www.sft.no/norskeutslipp viser utslipp fra samfunnssektorene industri, husholdninger, transport og landbruk. Fra neste år vil utslipp fra anlegg offshore, oppdrett, deponier og avløp, samt utslipp fra produkter vises. Bak nettstedet står SFT og Fylkesmannen. – Nettstedet Norske utslipp skal være så brukervennlig som mulig. Her kan du enkelt sammenligne utslippene mellom bedrifter, bransjer eller områder, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Personvern og cookies