nytt OM regler

(2010)

Arbeidstilsynet

FORNYELSE AV ID-KORT

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, er siden 1. januar 2008 pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Kortene har en gyldighet på to år. I 2010 er det for første gang tid for å fornye kortene. Rutinen for fornyelse vil bli sendt ut på e-post til alle registrerte bestillere når det er mindre enn tre måneder igjen før virksomhetens eksisterende ID-kort utløper. Det er ikke nødvendig å sende inn nytt bilde, ny signatur eller kopi av legitimasjon til ansatte i virksomheten som skal fornye eksisterende ID-kort. Alle opplysninger vil imidlertid bli slettet hvis virksomheten ikke fornyer ID-kortene senest to måneder etter ID-kortets utløpsdato.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

ENKLERE FOR BRUKERNE

DSB har tatt i brukt et nytt elektronisk system, som forenkler rutinene for rapporteringer og andre inn­meldinger fra brukerne. Systemet gir bedre oversikt over fagområdene, og datakvaliteten på direktoratets tjenester og service bedres.
– Både planlegging og gjennomføring av tilsyn, systematisering av tilsynsresultatene og bruken av dem i det forebyggende arbeidet forbedres, sier DSB-direktør Jon A. Lea.
Det er viktig for å kunne gjøre riktige prioriteringer og finne fram til effektive forebyggende tiltak, hvilke områder som har forbedringspotensial og hvilke forebyggende tiltak som vil ha best effekt.

Klima- og forurensningsdirektoratet

SFT BLIR Klif

Etter 35 år i miljøets tjeneste, skifter Statens forurensningstilsyn (SFT) navn til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). – Vi har omfattende og viktige oppgaver på klimaområdet som nå blir tydeliggjort. Navneskiftet fra SFT til Klima- og forurensningsdirektoratet er en anerkjennelse av den omfattende jobben vi gjør på klimaområdet. Det viser satsingen på oss som en sentral klimaaktør, sier direktør Ellen Hambro. Klif leder etatsgruppa Klimakur 2020, som utreder hvordan Norge kan nå målene for nasjonale utslippskutt. Klimakur leverer sin rapport 15. februar.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

SIVILFORSVARSLOVEN ER ENDRET

Sivilforsvarsloven er endret med virkning fra 1. januar 2010. Samtidig fikk den nytt navn, den heter nå lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret.
Det er bare første runde med endringer som er vedtatt og som har trådt i kraft. Disse endringene har ingen direkte betydning for industrivernet, men NSO vil likevel gjøre oppmerksom på to bestemmelser i loven: § 15a som pålegger kommunene å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og § 15b om kommunens plikt til å utarbeide beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen.

Personvern og cookies