Nytt om regler

(2004)

Lov om lønnsplikt under permittering Petroleumstilsynet gir endringer
Forskrift om havnearbeid
DSBs regelverk på Internett
Godkjenning av biocider
Vil lagre impregnert trevirke
Nye hvitvaskingsregler   

Loven er endret og trådte i kraft 1. januar 2004. I denne endringen blir arbeidsgivers lønnsplikt under permittering forandret blant annet slik at arbeidsgiverperioden, som løper idet permitteringen tar til å virke, utvides fra tre til ti dager. Det blir adgang til å permittere uten lønnsplikt i 42 uker i alle næringer, frem til 1. juli 2004. Opprettelsen av det nye Petroleumstilsynet (PTT) har medført enkelte mindre endringer i Arbeidstilsynets regelverk. Disse endringene er å finne i Arbeidsmiljøloven, forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, databladforskriften, forskrift om trykkluftanlegg og forskrift om gebyr ved byggesaksbehandling.
Denne forskriften er utgitt i ny utgave. Det er gjort visse endringer som i hovedsak gjelder oppdateringer av navn og henvisninger med unntak av noen nye tillegg i kommentarene. (Best.nr 527)
DSB har gjort sine lover, forskrifter og veiledninger samt diverse fagstoff tilgjengelig på Internett. Men dette oppslagsverket er for tiden under revisjon. Brukerne henvises derfor inntil videre til www.lovdata.no når det gjelder lover og forskrifter.
Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter gjennomfører EUs biociddirektiv. Den trådte i kraft 1. januar 2004.
En Hedmarks-bedrift, IQR Solør Gjenvinning AS, Grue har søkt SFT om tillatelse til å samle inn, mellomlagre, bearbeide og energigjenvinne trevirke som er forurenset på grunn av impregnering med kobber, arsen, krom og kreosot og annet rivningsvirke.
Finansdepartementet har vedtatt hvitvaskingsloven som trådte i kraft fra 1. januar 2004. Samtidig er det fastsatt en ny hvitvaskingsforskrift som trådte i kraft på samme tid. Dette innebærer blant annet at advokater, revisorer, eiendomsmeglere og forhandlere av dyre gjenstander, slik som biler og antikviteter, skal ha plikt til å melde fra til ØKOKRIM hvis de får mistanke om at en klient driver med hvitvasking. Tidligere gjaldt dette bare banker og tilsvarende.

Personvern og cookies