Nytt om regler

(2006)

Endringer i lønnsgarantiloven
Lønnsgarantiregelverket er endret slik at arbeidstakere som har vært daglig leder eller styremedlem i et firma som er gått konkurs kan få dekning for sine krav over den statlige lønnsgarantiordningen. Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2006.

Endring i ferieloven og tobakkskadeloven
Ikrafttredelse av ny arbeidsmiljølov medførte også endringer i ferielovens §§ 2, 9 og 11 og i tobakkskadeloven, § 6. Dette er primært oppdateringer av referanse til arbeidsmiljøloven.

Forskrifter om cyanider og narkosegasser
Forskriftene er opphevet fra 1. januar 2006. Både cyanider og narkosegasser reguleres nå av kjemikalieforskriften.

Byggherreforskriften
Endringene innebærer krav til identitetskort og mannskapslister på bygg- og anleggsplasser. Imidlertid er bestemmelsen om ID-kort, ny § 10 og § 16, ny bokstav c, utsatt, den vil ikke tre i kraft før det er fastsatt særskilt.

Forskrift om regionale verneombud
Det er foretatt en justering av avgiften som finansierer ordningen med regionale verneombud (§ 14) fra 0,075 % til 0,065 %. Det er også gjort endringer i § 15. Endringene trådte i kraft 1. januar 2006. (Best.nr. 404)

Mangler ROS-analyser
Årlig gjennomfører DSB en kommuneundersøkelse. Tall for 2005 viser at de fleste av kommunene har planer for beredskapen, men hele 64 prosent mangler risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) knytt til arealplanlegging.

Bekymret for mulig miljøgift
Siloksaner er stoffer som finnes i vanlige produkter som bensin, rengjøringsmidler og kosmetikk. Noen typer siloksaner kan være miljøskadelige, og en ny nordisk undersøkelse påviser disse stoffene i tettbefolkede områder. Nå skal mulige miljøskadelige egenskaper vurderes over hele EU-området. Arbeidsmiljø nr. 1- 2006

Personvern og cookies