Nytt om regler

(2005)

Forskrift om sikkerhetsskilting
Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen er trykket i ny, lett revidert utgave. Den nye utgaven inkluderer endringer i paragraf 18 fra 2003. Det er ingen nye endringer i selve forskriften. (Best.nr. 526)

Maskinforskriften
Denne forskriften er trykket i ny, lett revidert utgave. Den nye utgaven inkluderer tidligere meldte endringer i paragrafene 4 og 6. Det er ingen nye endringer i forskriften. (Best.nr. 522)

Dykkerforskriften
Det samme er tilfelle med dykkerforskriften som har fått med tidligere endringer i paragrafene 77 og 78 samt enkelte mindre justeringer i kommentardelen. (Best.nr. 511)

Fersk mørtel og betong
Fersk mørtel og betong kan gi etseskader og eksem. Denne brosjyren er rettet mot dem som arbeider med fersk mørtel og betong og gir nyttige råd om hvordan den enkelte kan forebygge eksem, eventuelt unngå at den blir forverret. Brosjyren er trykket i ny, lett revidert utgave. (Best.nr 447)

Overvåkingsprogram for avfallsdeponier
SFTs nye veileder om overvåking av avfallsdeponier skal informere om hvordan forurensende stoffer som lekker fra deponier skal overvåkes. Overvåkingen skal særlig gi ny kunnskap om utslipp av organiske miljøgifter, som bromerte flammehemmere og PCB. Også vann som siger gjennom avfallsdeponi blir forurenset av stoffer som lekker fra avfallet i deponiet. Sigevann regnes derfor som en mulig kilde til spredning av forurensende stoffer. Avfallsdeponier må gjennomføre oppdatert overvåkingsprogram snarest mulig.

Sikring av transport med farlig gods
Sikring er blitt gjenstand for økt fokus innenfor alle samfunnsområder de senere årene. Det gjelder også innen transport av farlig gods, hvor nytt regelverk trådte i kraft 1. januar 2005. De nye reglene, som gjelder transport av farlig gods på vei og jernbane, har en overgangstid frem til 1. juli i år. Det nye regelverket stiller nye krav til kunnskap, opplæring og oppmerksomhet hos alle som er involvert, blant annet at alle må tenke sikring både ved lasting, transport og lossing. Det gjelder for eksempel ved stopp underveis. Farlig gods må aldri være uten tilsyn hvis det ikke er forsvarlig sikret på annen måte. For farlig gods med spesielt høy risiko gjelder tilleggsbestemmelser.

Kvalifikasjoner for elektrofagfolk
DSB har vedtatt endringer i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk for å få forskriften implementert i EØS-bestemmelser om innføring av en godkjenningsordning av kompetanse. Direktivet skal sikre at en EØS-stat ikke nekter en statsborger fra et annet EØS-land å utøve et yrke vedkommende er kvalifisert for i sitt hjemland med manglende kvalifikasjoner som begrunnelse uten en vurdering av de samlede kvalifikasjonene. Direktoratet har allerede i lang tid praktisert dette direktivet for EØS-borgere. Alle som skal starte arbeid på elektriske anlegg må ha godkjenning av DSB i henhold til denne forskriften. Arbeidsmiljø nr. 3- 2005

Personvern og cookies