Nytt om regler

(2005)

Få orden på kjemikaliene
Brosjyren, som er utarbeidet i samarbeid med LO og NHO/PIL, er i hovedsak ment som et verktøy. Den inneholder både sjekkliste for kjemisk helsefare, mal for handlingsplan og et skjema for risikovurdering av kjemisk helsefare. Brosjyren forekommer for tiden bare i PDF-versjon, men DAT regner med at en papirutgave vil bli tilgjengelig i løpet av 2005.

Oppdatert kjemikalieforskrift
oppdatering av referansene for regelverket på asbestområdet. Endringene trådte i kraft 5. mai i år. (Best.nr. 566)

Midlertidige arbeidsplasser
Midlertidige arbeidsplasser skal meldes til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidet startes, forutsatt at arbeidet skal vare utover 30 virkedager (seks uker). Arbeidsplasser av kortere varighet er ikke meldepliktige. Skjemaet gjelder byggherres/prosjektleders plikter etter paragraf 9 i byggherreforskriften og arbeidsgivers/entreprenørs plikt etter arbeidsmiljøloven paragraf 6. (Best.nr 369e)

Høring om narkosegasser
Direktoratet foreslår å oppheve forskrift om narkosegasser fra 1984. Denne forskriften har overlappende bestemmelser med annet regelverk, særlig kjemikalieforskriften og har behov for oppdatering på enkelte punkter. Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 5. august 2005.

Arbeid på forurenset grunn
På SFTs nettsted finnes nå fylkesvis oversikt over arbeidet med forurenset grunn i regi av SFT og fylkesmannen. Det er satt miljømål for 600 eiendommer i Norge og den nye tjenesten gir status for hver enkelt eiendom. Eiendommene er delt i en A-liste og en B-liste, A-lista teller 93 eiendommer der det er behov for snarlige tiltak som skal være løst innen 2005. Tilstanden er avklart for mange av eiendommene.

Containere med insektmiddel
Containere som er tilført insektmiddel skal ha en særskilt advarselsmerking. Denne merkingen skal gi arbeidstakere og kontrollører informasjon om å utvise forsiktighet når slike containere åpnes. Det er foreløpig ikke avdekket manglende advarselsmerking i Norge, men i Nederland er det funnet store mengder giftig insektmiddel i en del containere fra Asia.

Fritas for Sivilforsvarstjeneste
Personell i kommunale brannvesen vil nå bli fritatt for tjeneste i Sivilforsvaret. Dette er i henhold til avtale inngått mellom DSB og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Gjennom den ny brann- og eksplosjonsvernloven er det en målsetning at de som har ansvar i fredstid også skal ha det i krise- og krigssituasjoner.

Oppbevaring av eksplosiver
DSB skjerper kravene til sikring av eksplosivlagre, særlig med tanke på innbrudd. Alle som oppbevarer eksplosiver skal gjøre det som er nødvendig for å hindre at de kommer på avveie. Lagre som oppbevarer mer enn 250 kg skal installere alarm inne 1. september 2005. Alarmen skal gi varsel før uvedkommende har brutt seg inn i lageret. Ved lagre som oppbevarer mindre enn 250 kg eksplosiver kreves det enten økt kontrollhyppighet eller alarm. Alle eksplosivlagre skal kunne motstå innbrudd i minst 20 minutter, det samme gjelder for containere som heller ikke skal kunne flyttes av uvedkommende. Arbeidsmiljø nr. 4- 2005

Personvern og cookies