Nytt om regler

(2003)

Lønnsplikt under permittering
Forskrift om varmt arbeid
Helse- og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Reaksjoner mot manglende tilsyn med brannsikkerhet
40 forurensningsforskrifter skal bli to
Mindre farlig avfall på avveie
Nasjonal strategi for IT-sikkerhet   

Lovens paragraf 3 er midlertidig blitt endret slik at arbeidsgiver kan permittere arbeidstaker uten lønn i opptil 42 uker innen en løpende 18 måneders periode. Tidligere var trygdeperioden på 26 uker. I denne perioden har arbeidstaker normalt krav på arbeidsledighetstrygd. Etter at perioden er over, faller lønnsplikten igjen på arbeidsgiver. Endringen trådte i kraft 1. juli i år og gjelder til 1. nov. 2003. Forskrift om varmt arbeid med kommentarer er trykket i ny utgave. I den forbindelse er kommentardelen oppdatert. Det er primært snakk om referanser i paragrafene 7, 8, 9, 10 og 12. Selve forskriften er ikke endret. (Best. nr. 307 for kommentarer)
Formålet med forskriften er å verne arbeidstakere og andre personer samt materielle verdier mot farer som følger av eksplosiv atmosfære. Arbeidsgiver har ansvaret for at bestemmelsene følges. Forskriften trådte i kraft 30. juni 2003 som nr 911, og er foreløpig bare tilgjengelig i elektronisk versjon.
Direktoratet for brann- og elsikkerhet ber nå om tilbakemelding fra 31 kommuner som ikke gjennomfører tilsyn med særskilte brannobjekter i det omfang der er pålagt i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven. Selv om kommunale og interkommunale brannvesen gjennomfører langt flere tilsyn nå enn for få år siden er det fortsatt mange som har store avvik.
Miljøverndepartementet vil slå sammen alle forskriftene på forurensingsområdet som de har ansvaret for, til to forskrifter; en forurensningsforskrift og en produktforskrift. Formålet er å forenkle regelverket og at det skal bli enklere for brukerne å etterleve reglene. 1. november 2003 er satt som høringsfrist for forslaget.
Nordmenn og norske bedrifter produserte om lag 684.000 tonn farlig avfall i 2001. Det tilsvarer 150 kg per person og er 5 prosent mer enn i 1999. Selv om det produseres mer farlig avfall, er kontrollen med håndteringen blitt bedre.
Fagfolk regner med at næringslivet taper milliardbeløp årlig som følge av datasikkerhetsbrudd. Nå er det laget en nasjonal strategi for IT-sikkerhet i Norge.

Personvern og cookies