Nytt om regler

(2005)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid
Forskriften retter seg mot arbeidsgiver som driver bergarbeid over og under jord. Under jord gjelder den også for annet arbeid som er knyttet til bergarbeid. Den gjelder også for utvinningsindustri på kontinentalsokkelen, med unntak av petroleumsvirksomhet som omfattes av annen lov. Den gjelder heller ikke kullgruvene på Svalbard. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2005. (Best.nr. 794)

Vern mot mekaniske vibrasjoner
Denne forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for mekaniske vibrasjoner. Den inneholder grenseverdier og tiltaksverdier for helkropps-, hånd- og armvibrasjoner. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2005. (Best.nr. 582)

Nye forskrifter om arbeidstid
Det er fastsatt to nye forskrifter som begge omhandler arbeidstid. Det gjelder Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger (det vil si institusjoner fortrinnsvis for barn og unge med rus- og atferdsproblemer der ansatte må oppholde seg sammenhengende over lengre tid) og Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere
Veiledningen om hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere er utgitt i ny og oppdatert utgave. Den er i første rekke ment for bedriftshelsetjenester (verne- og helsepersonale) og andre som foretar hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere.

Oppbevaring av eksplosiver
DSB skjerper kravene til sikring av eksplosivlagre, særlig med tanke på innbrudd. Alle som oppbevarer eksplosiver skal gjøre det som er nødvendig for å hindre at de kommer på avveie. Lagre som oppbevarer mer enn 250 kg skal installere alarm inne 1. september 2005. Alarmen skal gi varsel før uvedkommende har brutt seg inn i lageret. Ved lagre som oppbevarer mindre enn 250 kg eksplosiver kreves det enten økt kontrollhyppighet eller alarm. Arbeidsmiljø nr. 5- 2005

Personvern og cookies