Nytt om regler

(2005)

Endring i stoffkartotekforskriften
Det er foretatt en endring i forskriftens § 5 og tilhørende kommentar. Endringen kommer som en konsekvens av at Forskrift om YL-merking ble opphevet i sommer. Forskriften er allerede trådt i kraft. (Best.nr 565)

Forslag om endring i asbestforskriften
Direktoratet for arbeidstilsynet foreslår å oppheve unntaket for varselskilt og helseundersøkelser av arbeidstakere ved sporadisk og lavgradig eksponering for asbest der det er klart at grenseverdiene ikke blir overskredet. Bakgrunnen for forslaget er at det har vist seg å være vanskelig å komme frem til felles retningslinjer fordi et slikt unntak i stor grad bygger på skjønnsmessige vurderinger.

Økt sikkerhet mot skred
DSB arbeider aktivt for at kommunene skal gjennomføre grundige risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanleggingen, slik at sikkerheten mot skred og andre naturkatastrofer blir bedre. De foreslår at dette skjer i forbindelse med revisjon av plan og bygningsloven.

Sivilforsvarets oppgaver
Når samfunnet rammes av store hendelser der mange mennesker blir rammet og kritisk infrastruktur trues, vil ikke ressursene til brannvesen, helsevesen og politi være tilstrekkelige. DSB mener at det i dag er et udekket behov for bedre beredskap og foreslår at Sivilforsvaret settes i stand til å dekke dette.

Regelhjelp til næringslivet
Nettstedet Regelhjelp.no er nå lansert. Det skal hjelpe virksomheter med å finne frem i lover og forskrifter og er en del av arbeidet for et enklere Norge. Regelhjelp.no skal gi virksomhetene informasjon om hvilke offentlige krav som gjelder for dem, og den bransjen de tilhører. Lover og forskrifter presenteres på en enkel og lettfattelig måte. Arbeidsmiljø nr. 6- 2005

Personvern og cookies